Ono što nama treba je heroj koji će podržati poražene, don Kihot sa vetrenjačama, sada i ovde, i taman kada se ponadamo da smo ga pronašli, vidimo ga kako lomi hleb sa nerijateljem i smeje se i pozdravlja šeširom, kao da u sebi misli da smo proklete budale kada smo verovali u njega, što i jesmo. - Činija Citata

Ono što nama treba je heroj koji će podržati poražene, don Kihot sa vetrenjačama, sada i ovde, i taman kada se ponadamo da smo ga pronašli, vidimo ga kako lomi hleb sa nerijateljem i smeje se i pozdravlja šeširom, kao da u sebi misli da smo proklete budale kada smo verovali u njega, što i jesmo.


ono-to-nama-treba-heroj-koji-e-podrati-poraene-don-kihot-vetrenjaama-sada-i-ovde-i-taman-kada-se-ponadamo-da-smo-ga-pronali-vidimo-ga-kako-lomi-hleb
Čarls bukovskionotonamatrebaherojkojićepodržatiporaženedonkihotvetrenjačamasadaovdetamankadaseponadamodasmogapronalividimokakolomihlebnerijateljemsmejepozdravljaeiromkaosebimisliprokletebudaleverovalinjegajesmoono štošto namanama trebatreba jeje herojheroj kojikoji ćeće podržatipodržati poraženedon kihotkihot sasa vetrenjačamasada ii ovdei tamantaman kadakada sese ponadamoponadamo dada smosmo gaga pronašlividimo gaga kakokako lomilomi hlebhleb sasa nerijateljemnerijateljem ii smejesmeje sese ii pozdravljapozdravlja šeširomkao dada uu sebisebi mislimisli dada smosmo prokleteproklete budalebudale kadakada smosmo verovaliverovali uu njegašto ii jesmoono što namašto nama trebanama treba jetreba je herojje heroj kojiheroj koji ćekoji će podržatiće podržati poraženedon kihot sakihot sa vetrenjačamasada i ovdei taman kadataman kada sekada se ponadamose ponadamo daponadamo da smoda smo gasmo ga pronašlividimo ga kakoga kako lomikako lomi hleblomi hleb sahleb sa nerijateljemsa nerijateljem inerijateljem i smejei smeje sesmeje se ise i pozdravljai pozdravlja šeširomkao da uda u sebiu sebi mislisebi misli damisli da smoda smo prokletesmo proklete budaleproklete budale kadabudale kada smokada smo verovalismo verovali uverovali u njegašto i jesmo

Ne treba verovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje.Ne treba vjerovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje.Svi smo obuzeti sobom. Svi mi, ma šta radili, mislimo na sebe. Čak i kada se žrtvujemo za druge, činimo to zato sto je nama potrebno da se žrtvujemo. Požrtvovanost je najveća samoobmana. I kada smo okrenuti drugima, vidimo u stvari sebe. Svoj odraz u drugome.Vreme prolazi, starimo i odlazimo polako. Najpre smo izgubili četvrtog za poker, pa trećeg za preferans, pa drugog za domine i tabliće. Ostali smo samo i sad otvaramo pasijans da vidimo šta će biti sa nama.Ja verujem da smo mi ovde na Zemlji kako bismo živeli, odrastali i uradili sve što možemo kako bi Zemlja bila bolje mesto za sve ljude koji će moći da uživaju u slobodi.A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo, i ljubila je druge, puno njih. Ali nije imala tu iskru u očima i taj osmeh na licu kao kada bi pričala sa njim.