Ono sto je najljepše na iskrenoj i dubokoj ljubavi na kojoj je sve lijepo, to je da u odnosu prema onome koga volimo nijedna naša mana ne dolazi do izraza. Mnogo šta što je zlo u nama isčezava, a ono što je dobro utrostruči se.


ono-sto-najljepe-na-iskrenoj-i-dubokoj-ljubavi-na-kojoj-sve-lijepo-to-da-u-odnosu-prema-onome-koga-volimo-nijedna-naa-mana-ne-dolazi-do-izraza
ivo andriconostonajljepenaiskrenojdubokojljubavikojojsvelijepotodaodnosupremaonomekogavolimonijednanaamananedolazidoizrazamnogotatozlonamaisčezavaonodobroutrostručiseono stosto jeje najljepšenajljepše nana iskrenojiskrenoj ii dubokojdubokoj ljubaviljubavi nana kojojkojoj jeje svesve lijepoje dada uu odnosuodnosu premaprema onomeonome kogakoga volimovolimo nijednanijedna našanaša manamana nene dolazidolazi dodo izrazamnogo štašta štošto jeje zlozlo uu namanama isčezavaono štošto jeje dobrodobro utrostručiutrostruči seono sto jesto je najljepšeje najljepše nanajljepše na iskrenojna iskrenoj iiskrenoj i dubokoji dubokoj ljubavidubokoj ljubavi naljubavi na kojojna kojoj jekojoj je sveje sve lijepoje da uda u odnosuu odnosu premaodnosu prema onomeprema onome kogaonome koga volimokoga volimo nijednavolimo nijedna našanijedna naša mananaša mana nemana ne dolazine dolazi dodolazi do izrazamnogo šta štošta što ješto je zloje zlo uzlo u namau nama isčezavaa ono štoono što ješto je dobroje dobro utrostručidobro utrostruči se

Ono što je najlepše na iskrenoj i dubokoj ljubavi na kojoj je sve lepo, to je da u odnosu prema onome koga volimo nijedna naša mana ne dolazi do izraza.Ljubiti znači želeti bližnjemu sve ono što verujemo da je dobro, i to zbog ljubavi prema njemu, a ne zbog sebeljublja.Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro.Ono što je prošlo više ne postoji, ono što će biti još nije došlo. Pa šta onda postoji? Samo ona tačka u kojoj se sastaju prošlo i buduće. Eto, u toj tački je sav naš život.Svako može biti prorok. Onome što zlo radi reci da će zlo proći, a onome koji dobro čini da će biti nagrađen, pa nećeš nikada pogrešiti, jer je to večni zakon prirode. Jer nikada u istoriji zlo nije ostalo nekažnjeno, niti dobro nenagrađeno.Neću da joj pomognem, neka se otkrije sama, to je i smisao ove igre u kojoj se uspostavlja naš odnos. Pomalo sam nadmoćan, jer vidim da se ne brani, ali osjećam da nije slučajno stala na moj put: nešto će se desiti među nama. Čini mi se da to znamo i ona i ja, tražimo se i čekamo. I uvijek sve odgađamo, kao u strahu od rješenja. Ovako je mogućnost, cvjetanje, prostranstvo želje. Sve je tu moguće, sve je pred nama.