Oni koji me vide retko mi veruju na reč. Verovatno izgledam preinteligentno da bih je i održao.


oni-koji-me-vide-retko-mi-veruju-na-re-verovatno-izgledam-preinteligentno-da-bih-i-odrao
Žan pol sartronikojimevideretkomiverujunarečverovatnoizgledampreinteligentnodabihodržaooni kojikoji meme videvide retkoretko mimi verujuveruju nana rečverovatno izgledamizgledam preinteligentnopreinteligentno dada bihbih jei održaooni koji mekoji me videme vide retkovide retko miretko mi verujumi veruju naveruju na rečverovatno izgledam preinteligentnoizgledam preinteligentno dapreinteligentno da bihda bih jebih je ije i održaooni koji me videkoji me vide retkome vide retko mivide retko mi verujuretko mi veruju nami veruju na rečverovatno izgledam preinteligentno daizgledam preinteligentno da bihpreinteligentno da bih jeda bih je ibih je i održaooni koji me vide retkokoji me vide retko mime vide retko mi verujuvide retko mi veruju naretko mi veruju na rečverovatno izgledam preinteligentno da bihizgledam preinteligentno da bih jepreinteligentno da bih je ida bih je i održao

Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide.Nalio bih sebi viski u trenutku najžešćeg bola i nastavio bih svoj posao. A posao mi se sastojao u tome da se napijem. Viski me je dokusurio, trebalo je da pređem na vino.Voleo bih da me pamte kao muškarca koji je imao lep život, čoveka koji je imao dobre prijatelje, finu porodicu – i mislim da ne bih tražio ništa više od toga, zapravo.Oduvek me zanimalo zašto se dešava da, kad god mi je u životu zatrebala pomoć, pomogli su mi ljudi na koje nikad ne bih računao.Oni koji znaju da govore, govore retko.Kako da ti kažem da me omamljuje i najmanja slutnja tvog mirisa, da bi me, kad bih te imao i hiljadu puta, videla još zanesenijeg jer imao bih tada nadu i sećanje, a sada je to tek žudno iščekivanje.