onaj osjecaj kad ti se javi bivsa nakon godinu dana radi tvoj statusa i pita ko te dira da mu pomogne a ti bih je najradije poslao do vraga ali ne mozes jer jos ...


onaj-osjecaj-kad-ti-se-javi-bivsa-nakon-godinu-dana-radi-tvoj-statusa-i-pita-ko-te-dira-da-mu-pomogne-a-ti-bih-najradije-poslao-do-vraga-ali-ne-mozes
onajosjecajkadtisejavibivsanakongodinudanaraditvojstatusapitakotediradamupomognebihnajradijeposlaodovragaalinemozesjerjosonaj osjecajosjecaj kadkad titi sese javijavi bivsabivsa nakonnakon godinugodinu danadana radiradi tvojtvoj statusastatusa ii pitapita koko tete diradira dada mumu pomogneti bihbih jeje najradijenajradije poslaoposlao dodo vragavraga aliali nene mozesmozes jerjer josjosonaj osjecaj kadosjecaj kad tikad ti seti se javise javi bivsajavi bivsa nakonbivsa nakon godinunakon godinu danagodinu dana radidana radi tvojradi tvoj statusatvoj statusa istatusa i pitai pita kopita ko teko te dirate dira dadira da muda mu pomognepomogne a tia ti bihti bih jebih je najradijeje najradije poslaonajradije poslao doposlao do vragado vraga alivraga ali neali ne mozesne mozes jermozes jer josjer jos

Jedino ti znas sta mi treba,tvoj topli osmijeh i ljubavi do neba. Jedino ti mozes to da mi das,zato te i volim da znaš.onaj osjecaj kad se On se prije zaljubio u tebe, a ti ga nisi ni primjecivala, a sad kad drugu voli ti ga gledas iz prikrajka i mislis: Boze kako sam glupaZnas onaj osecaj kad ga vidis s drugom a pokazujes da te ne zanima i da nije bitan, ali u sebi places? Kad je online cekas da se javi, ali se to nikad ne desi?!Često poželim tvoj hod, ali ne bih ga pratio. U daljini kao da si ti, i vidim sebe kraj tebe. Možda sam lud, jer davno sam shvatio da ti za mene nisi tu. A ja još uvek okušavam čudo na mestu naših susreta.Voli onog ko` voli tebe,samo pazi da te ne zajebe. Kad ti kaže:umrijet ću zbog tebe,ti mu reci:umri ko` te jebe.! :DOnaj osjecaj kad je onlajn a nece da se javi :-/