Onaj koji jede punim želucem, sam sebi kopa grob vlastitim zubima. - Činija Citata

Onaj koji jede punim želucem, sam sebi kopa grob vlastitim zubima.


onaj-koji-jede-punim-elucem-sam-sebi-kopa-grob-vlastitim-zubima
turske posloviceonajkojijedepunimželucemsamsebikopagrobvlastitimzubimaonaj kojikoji jedejede punimpunim želucemsam sebisebi kopakopa grobgrob vlastitimvlastitim zubimaonaj koji jedekoji jede punimjede punim želucemsam sebi kopasebi kopa grobkopa grob vlastitimgrob vlastitim zubimaonaj koji jede punimkoji jede punim želucemsam sebi kopa grobsebi kopa grob vlastitimkopa grob vlastitim zubimaonaj koji jede punim želucemsam sebi kopa grob vlastitimsebi kopa grob vlastitim zubima

Bez novca ni sin ocu grob ne kopa.Onaj ko sam sebi laže, najlakše se vredja.Božja nas ljubav ne pošteđuje obaveze da radimo na sebi, ali čini to djelovanje mogućim, obećavajućim i punim nade.Onaj koji smera osvetu čini zlo samom sebi, jer postaje zao.Ovisnik je neprijatelj samom sebi, jer strada od zla koji je sam sebi prouzrokovao.ko drugom jamu kopa sam u nju pada