Onaj ko nije toliko hrabar da riskira neće ništa postići u životu.


onaj-ko-nije-toliko-hrabar-da-riskira-nee-postii-u-ivotu
muhamed alionajkonijetolikohrabardariskiranećenitapostićiživotuonaj koko nijenije tolikotoliko hrabarhrabar dada riskirariskira nećeneće ništaništa postićipostići uu životuonaj ko nijeko nije tolikonije toliko hrabartoliko hrabar dahrabar da riskirada riskira nećeriskira neće ništaneće ništa postićiništa postići upostići u životuonaj ko nije tolikoko nije toliko hrabarnije toliko hrabar datoliko hrabar da riskirahrabar da riskira nećeda riskira neće ništariskira neće ništa postićineće ništa postići uništa postići u životuonaj ko nije toliko hrabarko nije toliko hrabar danije toliko hrabar da riskiratoliko hrabar da riskira nećehrabar da riskira neće ništada riskira neće ništa postićiriskira neće ništa postići uneće ništa postići u životu

Onaj ko nije dovoljno hrabar da rizikuje neće postići ništa u životu.Niko nije toliko hrabar da ga ne bi uznemirili neočekivani događaji.Reka može postati more, ali ona neće moći nikada postići da more bude dio nje same.Reka može postati more, ali ona neće moći nikada postići da more bude deo nje same.Ako čovek u životu ne nađe ništa za šta je voljan umreti, nije dostojan živeti.Od svih vrlina najteže je postići poniznost, ništa ne umire teže od želje za dobrim mišljenjem o sebi.