Onaj ko nije toliko hrabar da riskira neće ništa postići u životu.


onaj-ko-nije-toliko-hrabar-da-riskira-nee-postii-u-ivotu
muhamed alionajkonijetolikohrabardariskiranećenitapostićiživotuonaj koko nijenije tolikotoliko hrabarhrabar dada riskirariskira nećeneće ništaništa postićipostići uu životuonaj ko nijeko nije tolikonije toliko hrabartoliko hrabar dahrabar da riskirada riskira nećeriskira neće ništaneće ništa postićiništa postići upostići u životuonaj ko nije tolikoko nije toliko hrabarnije toliko hrabar datoliko hrabar da riskirahrabar da riskira nećeda riskira neće ništariskira neće ništa postićineće ništa postići uništa postići u životuonaj ko nije toliko hrabarko nije toliko hrabar danije toliko hrabar da riskiratoliko hrabar da riskira nećehrabar da riskira neće ništada riskira neće ništa postićiriskira neće ništa postići uneće ništa postići u životu

Onaj ko nije dovoljno hrabar da rizikuje neće postići ništa u životu.Niko nije toliko hrabar da ga ne bi uznemirili neočekivani događaji.Onaj ko se zaljubi u sebe neće imati rivala.Onaj ko se plaši smrti, strahuje da će biti lišen osećanja ili da će dobiti osećanja druge vrste. U prvom slučaju neće imati više nikakvih bolova, a u drugom, biće na drugi način zadahnut dušom i neće prestati njegov život.Najveća i najgluplja greška u životu je misliti da te neko, ko te je povredio, neće povrediti ponovo.Ako čovek u životu ne nađe ništa za šta je voljan umreti, nije dostojan živeti.