Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je rijetko dobar u bilo čemu drugom.


onaj-ko-dobar-u-traenju-opravdanja-rijetko-dobar-u-bilo-emu-drugom
bendžamin frenklinonajkodobartraženjuopravdanjarijetkobiločemudrugomonaj koko jeje dobardobar uu traženjutraženju opravdanjaopravdanja jeje rijetkorijetko dobardobar uu bilobilo čemučemu drugomonaj ko jeko je dobarje dobar udobar u traženjuu traženju opravdanjatraženju opravdanja jeopravdanja je rijetkoje rijetko dobarrijetko dobar udobar u bilou bilo čemubilo čemu drugomonaj ko je dobarko je dobar uje dobar u traženjudobar u traženju opravdanjau traženju opravdanja jetraženju opravdanja je rijetkoopravdanja je rijetko dobarje rijetko dobar urijetko dobar u bilodobar u bilo čemuu bilo čemu drugomonaj ko je dobar uko je dobar u traženjuje dobar u traženju opravdanjadobar u traženju opravdanja jeu traženju opravdanja je rijetkotraženju opravdanja je rijetko dobaropravdanja je rijetko dobar uje rijetko dobar u bilorijetko dobar u bilo čemudobar u bilo čemu drugom

Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je retko dobar u bilo čemu drugom.Onaj ko je dobar u lošim delima, dobar je i u dobrim delima.Koji svojoj kapi dobra nemisli, kako de drugom dobar bitiČovek je jako dobar advokat za svoje greške i jako dobar sudija za tuđe.Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovjek dobar ako je vješt s riječima.Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovek dobar ako je vešt s rečima.