Odustala je. Digla je glavu. Pogledala ga je, ponovila da ga voli, nasmejala se i otisla. A on je vec tad znao koliko ce mu taj osmeh nedostajati.


odustala-digla-glavu-pogledala-ga-ponovila-da-ga-voli-nasmejala-se-i-otisla-a-on-vec-tad-znao-koliko-mu-taj-osmeh-nedostajati
odustaladiglaglavupogledalagaponoviladavolinasmejalaseotislaonvectadznaokolikomutajosmehnedostajatiodustala jedigla jeje glavupogledala gaga jeponovila dada gaga volinasmejala sese ii otislaon jeje vecvec tadtad znaoznao kolikokoliko cece mumu tajtaj osmehosmeh nedostajatidigla je glavupogledala ga jeponovila da gada ga volinasmejala se ise i otislaa on jeon je vecje vec tadvec tad znaotad znao kolikoznao koliko cekoliko ce muce mu tajmu taj osmehtaj osmeh nedostajatiponovila da ga volinasmejala se i otislaa on je vecon je vec tadje vec tad znaovec tad znao kolikotad znao koliko ceznao koliko ce mukoliko ce mu tajce mu taj osmehmu taj osmeh nedostajatia on je vec tadon je vec tad znaoje vec tad znao kolikovec tad znao koliko cetad znao koliko ce muznao koliko ce mu tajkoliko ce mu taj osmehce mu taj osmeh nedostajati

I kada jednom odlučim da odem, neće mi nedostajati tvoj osmeh, ni glas, ni pogled. Nećeš mi ti nedostajati. Nedostajaću sebi onakav kakvog si me ti činila.Jednog dana ces se probuditi i shvatiti koliko ti je stalo do mene. Kad taj dan dodje, ja cu se buditi pored nekog, ko to vec zna…Možda ti i ne slutiš koliko volim tvoju tršavu glavu, detinju glavu koja miriše na sapun i penušavi aprilski vetar.Da sam ledenica tacno bih znao na ciju glavu da padnem… xDPremrla je od straha kad ga je vidjela da joj prilazi, strepeći da ne sazna koliko ga voli, koliko ga je čekala, koliko je sanjala da ga uhvati za ruku.Ovo je kuća ljubavi, a ne dom tvoga oca ili tvojih sestara. Ko glavu svoju odsijeca, na tle je stavlja, taj stječe pravo na ulaz. Da, ko glavu odsijeca, na tle je stavlja i potom nogama gazi. Dođi ako si spreman na to.