Odustala je. Digla je glavu. Pogledala ga je, ponovila da ga voli, nasmejala se i otisla. A on je vec tad znao koliko ce mu taj osmeh nedostajati.


odustala-digla-glavu-pogledala-ga-ponovila-da-ga-voli-nasmejala-se-i-otisla-a-on-vec-tad-znao-koliko-mu-taj-osmeh-nedostajati
odustaladiglaglavupogledalagaponoviladavolinasmejalaseotislaonvectadznaokolikomutajosmehnedostajatiodustala jedigla jeje glavupogledala gaga jeponovila dada gaga volinasmejala sese ii otislaon jeje vecvec tadtad znaoznao kolikokoliko cece mumu tajtaj osmehosmeh nedostajatidigla je glavupogledala ga jeponovila da gada ga volinasmejala se ise i otislaa on jeon je vecje vec tadvec tad znaotad znao kolikoznao koliko cekoliko ce muce mu tajmu taj osmehtaj osmeh nedostajatiponovila da ga volinasmejala se i otislaa on je vecon je vec tadje vec tad znaovec tad znao kolikotad znao koliko ceznao koliko ce mukoliko ce mu tajce mu taj osmehmu taj osmeh nedostajatia on je vec tadon je vec tad znaoje vec tad znao kolikovec tad znao koliko cetad znao koliko ce muznao koliko ce mu tajkoliko ce mu taj osmehce mu taj osmeh nedostajati

Premrla je od straha kad ga je vidjela da joj prilazi, strepeći da ne sazna koliko ga voli, koliko ga je čekala, koliko je sanjala da ga uhvati za ruku.Ona je želela da mu kaže da ga voli. Ali to bi sve upropastilo. Moglo bi ga uplašiti ili -  što bi bilo još gore - naterati ga da i on njoj kaže da je voli.A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo, i ljubila je druge, puno njih. Ali nije imala tu iskru u očima i taj osmeh na licu kao kada bi pričala sa njim.Umela je da odglumi ravnodušnost. Kada bi pogledao u nju, nasmejala bi se pokazujući mu šta je izgubio. A suze, njih je čuvala, on ionako ne bi umeo da ih ...Bog mi je podario osmeh i jedino mi ga on može uzeti. ;)Pamet ga mrzi! . A srce ga voli