Odlučio sam se za ljubav. Manje je istinito i manje vjerovatno, ali je plemenitije. I ljepše. Tako sve ima više smisla. I smrt. I život.


odluio-sam-se-za-ljubav-manje-istinito-i-manje-vjerovatno-ali-plemenitije-i-ljepe-tako-sve-ima-vie-smisla-i-smrt-i-ivot
meša selimovićodlučiosamsezaljubavmanjeistinitomanjevjerovatnoaliplemenitijeljepetakosveimaviesmislasmrtživotodlučio samsam sese zaza ljubavmanje jeje istinitoistinito ii manjemanje vjerovatnoali jeje plemenitijei ljepšetako svesve imaima viševiše smislai smrti životodlučio sam sesam se zase za ljubavmanje je istinitoje istinito iistinito i manjei manje vjerovatnoali je plemenitijetako sve imasve ima višeima više smislaodlučio sam se zasam se za ljubavmanje je istinito ije istinito i manjeistinito i manje vjerovatnotako sve ima višesve ima više smislaodlučio sam se za ljubavmanje je istinito i manjeje istinito i manje vjerovatnotako sve ima više smisla

Jebem ti zaljubljenost. I nedostajanje. I sve filmske trake u glavi. I sve lepe pesme od kojih mi se plače. I ovu sjebanu mene, ranjivu mene, emotivnu mene, ...Volela bih da si uvek uz mene. Da si na mojoj strani. I kad sam razdražena. I kad nisam u pravu. I kad nismo sami. I kad sam nepravedna. Pređi preko moje zlobe, umiri me tihim dodirom, ne mučim te bez razloga. Ako ne znaš, sve je uzalud.I prijateljstvo ima svojih iluzija, ništa manje nego ljubav.Hoćemo da vjerujemo da ima ljudi koji mogu više od onog što je obično. I bio je takav, u izvjesnom smislu, mogao je bar po tome kako je primao sve što mu se dešavalo. Osmijehom se namirivao za gubitke, stvorio svoje unutrašnje bogatstvo, vjerovao da u životu nema samo pobjeda i poraza,da postoji i disanje, i gledanje, i slušanje, i riječ i ljubav, i prijateljstvo, i običan život,koji mnogo zavisi samo od nas.Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.Ako ikada budemo spavali zajedno, to će biti onako kako sam zamislio. I kako Bog zapoveda. I niko neće spavati za vreme tog spavanja.