Odavno shvatih, pamtim najbolje ono što bih da zaboravim. A nešto nemam ni volje da sećanja izgubim. Moja su… Neka ih…


odavno-shvatih-pamtim-najbolje-ono-to-bih-da-zaboravim-a-neto-nemam-volje-da-seanja-izgubim-moja-su-neka-ih
odavnoshvatihpamtimnajboljeonotobihdazaboravimnetonemamvoljesećanjaizgubimmojasu…nekaih…odavno shvatihpamtim najboljenajbolje onoono štošto bihbih dada zaboravimnešto nemamnemam nini voljevolje dada sećanjasećanja izgubimmoja su…su… nekaneka ih…pamtim najbolje ononajbolje ono štoono što bihšto bih dabih da zaboravima nešto nemamnešto nemam ninemam ni voljeni volje davolje da sećanjada sećanja izgubimmoja su… nekasu… neka ih…pamtim najbolje ono štonajbolje ono što bihono što bih dašto bih da zaboravima nešto nemam ninešto nemam ni voljenemam ni volje dani volje da sećanjavolje da sećanja izgubimmoja su… neka ih…pamtim najbolje ono što bihnajbolje ono što bih daono što bih da zaboravima nešto nemam ni voljenešto nemam ni volje danemam ni volje da sećanjani volje da sećanja izgubim

Možda nemam ruke kojima bih mogao da držim ruke svoje žene, ali da bih držao njeno srce, ni ne trebaju mi ruke. Njeno srce je ono što želim da držim.Dođu dani kada te u vazdunu ipak osetim i onda se vrate sva sećanja…Odavno nikom o tebi ne pričam, puštam te da živiš samo u meni…Živim sa ...Jedna stvar koju morate da znate o meni je da nemam filter kada su u pitanju mišljenja. Zaista nemam problem da iskažem tačno ono što mislim o nekoj osobi.Kasno je, sećanja, uzalud se javljate, beskorisne su vaše nemoćne utehe i podsećanja na ono što je moglo biti jer što nije bilo, nije ni moglo biti, a uvek izgleda lepo ono što se nije ostvarilo.Ništa nemam osim uvjerenja da sam častan, ako i to izgubim, biću ruševina.Moja ljubavi, digla si me toliko visoko da i kad bih pao - do zemlje bih se naživeo.