Od rakije kuda poskakuje, a od vina kuda, nije mirna.


od-rakije-kuda-poskakuje-a-od-vina-kuda-nije-mirna
hrvatske posloviceodrakijekudaposkakujeodvinakudanijemirnaod rakijerakije kudakuda poskakujeod vinavina kudanije mirnaod rakije kudarakije kuda poskakujea od vinaod vina kudaod rakije kuda poskakujea od vina kuda

Kad celjad nije bijesna, ni kuda nije tijesnaAko neko ne zna kuda plovi, nijedan vetar nije povoljan.I palikudi de kuda izgorjeti.Teško zemlji kuda prođe vojska.Nek se znade cija je kuda masna.Ako kuda izgori, dug na odžak tvori.