Od mrlje se ne može nаčiniti sunce, niti od suncа mrlju.


od-mrlje-se-ne-moe-niniti-sunce-niti-od-sunc-mrlju
pablo pikasoodmrljesenemoženаčinitisuncenitiodsuncаmrljuod mrljemrlje sese nene možemože nаčinitinаčiniti sunceniti odod suncаsuncа mrljuod mrlje semrlje se nese ne možene može nаčinitimože nаčiniti sunceniti od suncаod suncа mrljuod mrlje se nemrlje se ne možese ne može nаčinitine može nаčiniti sunceniti od suncа mrljuod mrlje se ne možemrlje se ne može nаčinitise ne može nаčiniti sunce

Neki slikari sunce pretvaraju u žutu mrlju. Drugi žutu mrlju pretvaraju u sunce.Muškarac je star kad ženu više niti može da nosi na rukama niti da je upropasti.Vrijeme nazivamo životnim saputnikom, koji niti mnogo koristi niti išta može naškoditi.Kad udarite dijete, nastojte da to bude u bijesu, čak i po cijenu da ga osakatite. Hladnokrvni udarac niti se može, niti bi se smio oprostiti.Ne može se dlanom sunce zakloniti.Osim Boga, nikakva supstanca ne može postojati, niti se može zamisliti.