Obrazovanost je srećnicima ukras, a nesrećnicima utočišće.


obrazovanost-srenicima-ukras-a-nesrenicima-utoie
demokritobrazovanostsrećnicimaukrasnesrećnicimautočićeobrazovanost jeje srećnicimasrećnicima ukrasnesrećnicima utočišćeobrazovanost je srećnicimaje srećnicima ukrasa nesrećnicima utočišćeobrazovanost je srećnicima ukras

Čovjek je ukras svijeta.Ugled je najveći ukras starosti.Stidljivost je ukras mladosti, a sramota starosti.Šta ti vrijedi lopata koja služi više kao ukras.