Obećala je da će doći ako bude lepo vreme. Brinuo sam o vremenu, pisao svim meteorološkim stanicama. Svim poštarima svim pesnicima a naročito sebi. Da se kiše zadrže u zabačenim krajevima. Bojao sam se da preko noći ne izbije rat, jer na svašta su spremni oni koji hoće da ometu naš sastanak... - Činija Citata

Obećala je da će doći ako bude lepo vreme. Brinuo sam o vremenu, pisao svim meteorološkim stanicama. Svim poštarima svim pesnicima a naročito sebi. Da se kiše zadrže u zabačenim krajevima. Bojao sam se da preko noći ne izbije rat, jer na svašta su spremni oni koji hoće da ometu naš sastanak...


obeala-da-e-doi-ako-bude-lepo-vreme-brinuo-sam-o-vremenu-pisao-svim-meteorolokim-stanicama-svim-potarima-svim-pesnicima-a-naroito-sebi-da-se-kie
matija bećkovićobećaladaćedoćiakobudelepovremebrinuosamvremenupisaosvimmeteorolokimstanicamasvimpotarimapesnicimanaročitosebidasekiezadržezabačenimkrajevimabojaoprekonoćineizbijeratjernasvatasuspremnionikojihoćeometunasastanakobećala jeje dada ćeće doćidoći akoako budebude lepolepo vremebrinuo samsam oo vremenupisao svimsvim meteorološkimmeteorološkim stanicamasvim poštarimapoštarima svimsvim pesnicimanaročito sebida sese kišekiše zadržezadrže uu zabačenimzabačenim krajevimabojao samsam sese dada prekopreko noćinoći nene izbijeizbije ratjer nana svaštasvašta susu spremnispremni onioni kojikoji hoćehoće dada ometuometu našnaš sastanakobećala je daje da ćeda će doćiće doći akodoći ako budeako bude lepobude lepo vremebrinuo sam osam o vremenupisao svim meteorološkimsvim meteorološkim stanicamasvim poštarima svimpoštarima svim pesnicimapesnicima a naročitoa naročito sebida se kišese kiše zadržekiše zadrže uzadrže u zabačenimu zabačenim krajevimabojao sam sesam se dase da prekoda preko noćipreko noći nenoći ne izbijene izbije ratjer na svaštana svašta susvašta su spremnisu spremni onispremni oni kojioni koji hoćekoji hoće dahoće da ometuda ometu našometu naš sastanak

Narod vam je hrabar i njegova hrabrost seže do junaštva. Mogu to s pravom da kažem jer sam gledao vaše vojnike, a oni nisu bili ništa drugo do sam narod, u skoro svim bitkama oslobodilačkog rata.Jedno dete može odraslog da nauči trima stvarima: -Da bude zadovoljan bez razloga -Da se uvek nečim zanima -I da ume da zahteva, svim silama, ono što želi!Jedno dete može odraslog da nauči trima stvarima:-Da bude zadovoljan bez razloga-Da se uvek nečim zanima-I da ume da zahteva, svim silama, ono što želi!Volim samoću, ali nije mi neophodna da se izolujem od nekog do koga mi je stalo da bih pisao. Ako ne mogu da pišem u svim okolnostima, onda jednostavno nisam dovoljno dobar da bih to radio.Za mladog čoveka uopšte nije nesreća biti bez novaca, ako se odlučio da sam sebi krči put samostalnom životu, pod uslovom da u sebi ima dovoljno snage da savlada sve teškoće sa kojima će se sukobiti.Pusti to, danas nas uvredi ovaj, sutra ko zna ko će. Mi stalno obraćamo pažnju na te uvrede, a treba sve to da savladamo mirom. Da ne primamo k srcu. I kad ne primamo k srcu, onda neprijatelj hoće da vređa, no ako se to odbije od nas, to ne remeti naš unutrašnji mir, i posle vide ljudi: vređaju, vređaju, pa na kraju dignu ruke.