Obama, ј**аću ti mater ako budem morao učiti III svetski rat!!


obama-u-ti-mater-ako-budem-morao-uiti-iii-svetski-rat
obamaјаćutimaterakobudemmoraoučitiiiisvetskiratј**аću titi matermater akoako budembudem moraomorao učitiučiti iiiiii svetskisvetski ratј**аću ti materti mater akomater ako budemako budem moraobudem morao učitimorao učiti iiiučiti iii svetskiiii svetski ratј**аću ti mater akoti mater ako budemmater ako budem moraoako budem morao učitibudem morao učiti iiimorao učiti iii svetskiučiti iii svetski ratј**аću ti mater ako budemti mater ako budem moraomater ako budem morao učitiako budem morao učiti iiibudem morao učiti iii svetskimorao učiti iii svetski rat

Ne znam tačno sa čime će biti vođen III svetski rat, ali pouzdano znam da će četvrti biti vođen sa štapovima i kamenjem.Četvrti svetski rat će se voditi motkama i toljagama.Sunce sija kao tepsija, *ebo mater ako te ne volim!!!!Mrzit ću ako budem mogao; a ako ne, voljet ću protiv svoje volje.Zar nije veliko zadovoljstvo učiti i ponovo učiti?Najmanja je mogućnost da pogriješim ako budem ćutao.