O meni se najlepše brinu oni koji me ostavljaju na miru.


o-meni-se-najlepe-brinu-oni-koji-me-ostavljaju-na-miru
miroslav mika antićmenisenajlepebrinuonikojimeostavljajunamiruo menimeni sese najlepšenajlepše brinubrinu onioni kojikoji meme ostavljajuostavljaju nana miruo meni semeni se najlepšese najlepše brinunajlepše brinu onibrinu oni kojioni koji mekoji me ostavljajume ostavljaju naostavljaju na miruo meni se najlepšemeni se najlepše brinuse najlepše brinu oninajlepše brinu oni kojibrinu oni koji meoni koji me ostavljajukoji me ostavljaju name ostavljaju na miruo meni se najlepše brinumeni se najlepše brinu onise najlepše brinu oni kojinajlepše brinu oni koji mebrinu oni koji me ostavljajuoni koji me ostavljaju nakoji me ostavljaju na miru

Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide.Mali umovi se brinu oko neobičnih stvari, dok se veliki umovi brinu oko običnih stvari.Ljudi koji daju svoje glasove ne odlučuju o ishodu izbora. O izborima odlučuju oni koji broje glasove.U revolucijama postoje dve vrste ljudi: oni koji ih dižu i oni koji se njima okoriste.Ima ljudi koji se toliko brinu o časti i ugledu drugih, da ne vide ono najvažnije – svoj izgubljeni ugled i čast.Mama osoba koja me u životu prati, odlučila se meni život ona je dati, za moju sreču svakome na.put stati, uvjek na pravi put slati, ovo iz srca je to shvati ...