Novac ne predstavlja toliku vrijednost kakvu je postavio čovjek prema njemu. Savnovac ja sam ulagao u izume sa kojima sam omogućio nove pronalaske omogućujući čovječanstvu lakši život.


novac-ne-predstavlja-toliku-vrijednost-kakvu-postavio-ovjek-prema-njemu-savnovac-ja-sam-ulagao-u-izume-kojima-sam-omoguio-nove-pronalaske-omoguujui
nikola teslanovacnepredstavljatolikuvrijednostkakvupostaviočovjekpremanjemusavnovacjasamulagaoizumekojimaomogućionovepronalaskeomogućujućičovječanstvulakiživotnovac nene predstavljapredstavlja tolikutoliku vrijednostvrijednost kakvukakvu jeje postaviopostavio čovjekčovjek premaprema njemusavnovac jaja samsam ulagaoulagao uu izumeizume sasa kojimakojima samsam omogućioomogućio novenove pronalaskepronalaske omogućujućiomogućujući čovječanstvučovječanstvu lakšilakši životnovac ne predstavljane predstavlja tolikupredstavlja toliku vrijednosttoliku vrijednost kakvuvrijednost kakvu jekakvu je postavioje postavio čovjekpostavio čovjek premačovjek prema njemusavnovac ja samja sam ulagaosam ulagao uulagao u izumeu izume saizume sa kojimasa kojima samkojima sam omogućiosam omogućio noveomogućio nove pronalaskenove pronalaske omogućujućipronalaske omogućujući čovječanstvuomogućujući čovječanstvu lakšičovječanstvu lakši život

U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.Ako mi je sudbina ostavila bilo kakvu nadu da ću povratiti ugled, onda i nisam toliko zgriješio; ako su, pak, ove muke vječne, onda želim, ljubavi moja, da te vidim što prije i da umrem u tvom zagrljaju, kada nam ni bogovi koje si ti najiskrenije poštovala, ni ljudi, kojima sam ja uvijek služio nisu uzvratili zahvalnošću… O, kako sam nesretan i jadan!Imam praznu kutiju… Nisam znala sta da radim sa njom, nazvala sam je Veza…. Usla sam u kutiju… Pa vidi ja sam u vezi.„Da li veruješ da život ima cenu?“, pita me. Nisam dobro razumeo tvoje pitanje. Ne verujem ja ni u kakvu cenu. Ja sam sanjar. Verujem u vlasništvo bez bola. Nisam realista. Manjka mi snaga volje, mrzim gnjavažu i zapinjanje.Kad mi je bilo teško, pominjao sam njeno ime kao u molitvi.Dobar je čovjek, i lijepa žena, ali ono što je samo za mene, to sam sam stvorio. Čak i da je imala velikih mana, ja ih ne bih znao.Potrebna mi je savršena, i ne mogu dopustiti da to ne bude.A ja sam pokušavao da parališem taj mišić u obrazu. Taj glupi klovnovski osmeh, dok ne odšeta ulicom u neki svoj, meni nepoznat život, jedina žena kojoj sam ikada pripadao ..