Niti jedno zadovoljstvo nije zlo, ali stvari koje čine određena zadovoljstva nameću neprilike mnogo puta veće od samih zadovoljstava.


niti-jedno-zadovoljstvo-nije-zlo-ali-stvari-koje-ine-odreena-zadovoljstva-nameu-neprilike-mnogo-puta-vee-od-samih-zadovoljstava
epikurnitijednozadovoljstvonijezloalistvarikoječineodređenazadovoljstvanamećuneprilikemnogoputavećeodsamihzadovoljstavaniti jednojedno zadovoljstvozadovoljstvo nijenije zloali stvaristvari kojekoje činečine određenaodređena zadovoljstvazadovoljstva namećunameću neprilikeneprilike mnogomnogo putaputa većeveće odod samihsamih zadovoljstavaniti jedno zadovoljstvojedno zadovoljstvo nijezadovoljstvo nije zloali stvari kojestvari koje činekoje čine određenačine određena zadovoljstvaodređena zadovoljstva namećuzadovoljstva nameću neprilikenameću neprilike mnogoneprilike mnogo putamnogo puta većeputa veće odveće od samihod samih zadovoljstavaniti jedno zadovoljstvo nijejedno zadovoljstvo nije zloali stvari koje činestvari koje čine određenakoje čine određena zadovoljstvačine određena zadovoljstva namećuodređena zadovoljstva nameću neprilikezadovoljstva nameću neprilike mnogonameću neprilike mnogo putaneprilike mnogo puta većemnogo puta veće odputa veće od samihveće od samih zadovoljstavaniti jedno zadovoljstvo nije zloali stvari koje čine određenastvari koje čine određena zadovoljstvakoje čine određena zadovoljstva namećučine određena zadovoljstva nameću neprilikeodređena zadovoljstva nameću neprilike mnogozadovoljstva nameću neprilike mnogo putanameću neprilike mnogo puta većeneprilike mnogo puta veće odmnogo puta veće od samihputa veće od samih zadovoljstava

Moje su mogućnosti mnogo veće nego što sam mislila, i ja bih htela s tobom da podelim i neke drage stvari koje sam tek počela da otkrivam.Pošto su sve stvari jedno, koji prostor ostaje za govor? Jedan plus govor čine dva. Dva plus jedan čine tri. Kad se odavde pođe dalje, čak ni najveštiji račundžija neće moći da dospe do kraja, a još manje običan svet! Ako idući od ničeg ka nečem možemo da dosegnemo tri, koliko ćemo više dosegnuti ako od nečeg idemo ka nečemu! Ne idimo dalje. Zaustavimo se tu.Mali detalji su od vitalnog značaja. Male stvari čine da se velike stvari dešavaju.Nijedno zadovoljstvo nije samo po sebi loše, već su loši načini putem kojih ljudi dolaze do zadovoljstva, koja time postaju bolna, a ne sretna.Ljudi nikada ne čine zlo sa toliko entuzijazma i doslednosti osim kada ga čine iz religijskih ubeđenja.Time što vam ne čine zlo, zli ljudi misle da vam čine mnoga dobra