Nikome nisam ništa opraštao samo ne bih li sebe opravdao.


nikome-nisam-opratao-samo-ne-bih-li-sebe-opravdao
matija bećkovićnikomenisamnitaoprataosamonebihlisebeopravdaonikome nisamnisam ništaništa opraštaoopraštao samosamo nene bihbih lili sebesebe opravdaonikome nisam ništanisam ništa opraštaoništa opraštao samoopraštao samo nesamo ne bihne bih libih li sebeli sebe opravdaonikome nisam ništa opraštaonisam ništa opraštao samoništa opraštao samo neopraštao samo ne bihsamo ne bih line bih li sebebih li sebe opravdaonikome nisam ništa opraštao samonisam ništa opraštao samo neništa opraštao samo ne bihopraštao samo ne bih lisamo ne bih li sebene bih li sebe opravdao

Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.Da mogu biti njeeen, još samo jedan tren, na sve bih pristao. Nikog u životu nisam tako volio :)O kad bih mogla samo jednom ja nekuda iza bregova pobeći od sebe.Kad bih ja, Dalaj Lama, kao Tibetanac osećao snažnu odbojnost prema Kinezima ili prema Čen Čing, njima se ne bi ništa dogodilo. Oni bi ostali opušteni, zar ne? Ja bih bio taj koji je izgubio svoj mali mir uma. Loši osećaji prema drugima su istinski samo-destruktivni.Nikada nisam upoznao čoveka toliko neukog da nisam mogao ništa naučiti od njega.Duh je savršenog čoveka poput ogledala. Ogledalo ne trči za stvarima kako bi uhvatilo njihov odraz, a kada ih odražava, ne drži ih samo za sebe. Tako ga ništa ne može oštetiti, tako ga ništa ne može pokvariti.