Nikada nemojte reći da ste sreli najglupljeg čovjeka; uvjek se može desiti da ga neko pretekne!


nikada-nemojte-rei-da-ste-sreli-najglupljeg-ovjeka-uvjek-se-moe-desiti-da-ga-neko-pretekne
meša selimovićnikadanemojterećidastesrelinajglupljegčovjekauvjeksemožedesitiganekopreteknenikada nemojtenemojte rećireći dada steste srelisreli najglupljegnajglupljeg čovjekauvjek sese možemože desitidesiti dada gaga nekoneko preteknenikada nemojte rećinemojte reći dareći da steda ste sreliste sreli najglupljegsreli najglupljeg čovjekauvjek se možese može desitimože desiti dadesiti da gada ga nekoga neko preteknenikada nemojte reći danemojte reći da stereći da ste srelida ste sreli najglupljegste sreli najglupljeg čovjekauvjek se može desitise može desiti damože desiti da gadesiti da ga nekoda ga neko preteknenikada nemojte reći da stenemojte reći da ste srelireći da ste sreli najglupljegda ste sreli najglupljeg čovjekauvjek se može desiti dase može desiti da gamože desiti da ga nekodesiti da ga neko pretekne

Dajte čovjeku ribu; Nahranili ste ga za jedan dan. Naučite čovjeka da lovi ribu; Nahranili ste ga za cijeli život.Vrijeme ne mijenja čovjeka niti ga mudrost preobražava. Jedino što može čovjeka da navede da promijeni mišljenje jeste ljubav.Svi smo mi vrlo krhki. U mnogo trenutaka spoznaja o tome vraća vas u stvarnost. Istovremeno, dok radite nešto za šta znate da niko drugi ne može i dok se smatra da ste najbolji, nakbrži, neko koga niko ne može dostići - tada ste neverovatno krhki.Umiranje je najsramotnija stvar koja ti se ikad može desiti, jer se neko mora postarati o svim tvojim detaljima.Najgore što se pesniku može desiti je da bude omiljen i neshvaćen.Nikada ne mogu da shvatim kako bilo ko ne može pušiti. To može uskratiti čoveku najbolji deo njegovog života. Sa dobrom cigarom u njegovim ustima, čovek je savršeno siguran i ništa ga bukvalno ne može dotaći.