Nikada nećemo biti svesni koliko smo svojih principa spremni da pogazimo samo zbog jedne osobe. - Činija Citata

Nikada nećemo biti svesni koliko smo svojih principa spremni da pogazimo samo zbog jedne osobe.


nikada-neemo-biti-svesni-koliko-smo-svojih-principa-spremni-da-pogazimo-samo-zbog-jedne-osobe
nikadanećemobitisvesnikolikosmosvojihprincipaspremnidapogazimosamozbogjedneosobenikada nećemonećemo bitibiti svesnisvesni kolikokoliko smosmo svojihsvojih principaprincipa spremnispremni dada pogazimopogazimo samosamo zbogzbog jednejedne osobenikada nećemo bitinećemo biti svesnibiti svesni kolikosvesni koliko smokoliko smo svojihsmo svojih principasvojih principa spremniprincipa spremni daspremni da pogazimoda pogazimo samopogazimo samo zbogsamo zbog jednezbog jedne osobenikada nećemo biti svesninećemo biti svesni kolikobiti svesni koliko smosvesni koliko smo svojihkoliko smo svojih principasmo svojih principa spremnisvojih principa spremni daprincipa spremni da pogazimospremni da pogazimo samoda pogazimo samo zbogpogazimo samo zbog jednesamo zbog jedne osobenikada nećemo biti svesni kolikonećemo biti svesni koliko smobiti svesni koliko smo svojihsvesni koliko smo svojih principakoliko smo svojih principa spremnismo svojih principa spremni dasvojih principa spremni da pogazimoprincipa spremni da pogazimo samospremni da pogazimo samo zbogda pogazimo samo zbog jednepogazimo samo zbog jedne osobe

Moji dani teku naopako. Budim se umoran a legnem budan. 	  	 		      ! :)) 		  Nikada nećemo biti svesni koliko smo svojih principa spremni da pogazimo samo ...Ukoliko znamo da su naši ljudi spremni za napad, ali ne znamo da li je neprijatelj otvoren za napad – samo smo napola spremni za borbu.Ne možemo biti sigurni da imamo nešto zbog čega vredi živeti osim ako nismo spremni umreti za to.Tek sad shvatam koliko čovek mora biti jak da okrene glavu od osobe koja mu je nekad bila sve.Nikada sebe ne upoređujem sa drugima. Ja sebe upoređujem samo sa sobom. Ono što jesam sa onim što sam htela da budem. Mislim da je jedina mera uspeha koliko smo se približili ostvarenju svoga sna.Ima trenutaka kada život razdvoji dve osobe samo da bi shvatile koliko su bitne jedna drugoj…