Nikada nećeš izgubiti pravi put, budeš li delovao prema osećaju i savesti.


nikada-nee-izgubiti-pravi-put-bude-li-delovao-prema-oseaju-i-savesti
getenikadanećeizgubitipraviputbudelidelovaopremaosećajusavestinikada nećešnećeš izgubitiizgubiti pravipravi putbudeš lili delovaodelovao premaprema osećajuosećaju ii savestinikada nećeš izgubitinećeš izgubiti praviizgubiti pravi putbudeš li delovaoli delovao premadelovao prema osećajuprema osećaju iosećaju i savestinikada nećeš izgubiti pravinećeš izgubiti pravi putbudeš li delovao premali delovao prema osećajudelovao prema osećaju iprema osećaju i savestinikada nećeš izgubiti pravi putbudeš li delovao prema osećajuli delovao prema osećaju idelovao prema osećaju i savesti

Prvi put koji vodi  prema Bogu je molitva. Drugi put prema Bogu je veselje.Znam, ne smijemo biti slabi i tužni ako smo pravi vjernici, ali to znam uzalud. Slab sam i tužan, i ne mislim da li sam pravi vjernik ili čovjek izgubljen u gluhoj samoći svijeta.Nikada nećeš naći onog pravog ako nikada ne zaboraviš pogrešnog ;)Ako večno čekaš pravi trenutak nikada ništa nećeš započeti.Ako vječno čekaš pravi trenutak nikada ništa nećeš započeti.Sklonost ka dobroti duboko je utisnuta u ljudsku prirodu, i to u tolikoj meri da, ne ispolji li se prema ljudima, ispoljiće se prema drugim živim bićima.