Nikada nećeš izgubiti pravi put, budeš li delovao prema osećaju i savesti.


nikada-nee-izgubiti-pravi-put-bude-li-delovao-prema-oseaju-i-savesti
getenikadanećeizgubitipraviputbudelidelovaopremaosećajusavestinikada nećešnećeš izgubitiizgubiti pravipravi putbudeš lili delovaodelovao premaprema osećajuosećaju ii savestinikada nećeš izgubitinećeš izgubiti praviizgubiti pravi putbudeš li delovaoli delovao premadelovao prema osećajuprema osećaju iosećaju i savestinikada nećeš izgubiti pravinećeš izgubiti pravi putbudeš li delovao premali delovao prema osećajudelovao prema osećaju iprema osećaju i savestinikada nećeš izgubiti pravi putbudeš li delovao prema osećajuli delovao prema osećaju idelovao prema osećaju i savesti

Prvi put koji vodi  prema Bogu je molitva. Drugi put prema Bogu je veselje.Mama osoba koja me u životu prati, odlučila se meni život ona je dati, za moju sreču svakome na.put stati, uvjek na pravi put slati, ovo iz srca je to shvati ...Nikada nećeš naći onog pravog ako nikada ne zaboraviš pogrešnog ;)Ako vječno čekaš pravi trenutak nikada ništa nećeš započeti.Ako večno čekaš pravi trenutak nikada ništa nećeš započeti.Postoji jedan jutarnji čas posle svake neprospavane noći kada se dodirne samo dno greha. To je onaj trenutak kada se na usnama osećaju posledice duhovitih dosetki, a u grlu skrama gorčine od ludorija i ispovesti, da ne govorimo o grižoj savesti dok se gleda pošteni narod kako upravo odlazi na posao.