Nikad nisi toliko u problemima da se ne možeš izvući. Uz malo truda i čvrste volje sve se može rešiti. Srce će ti dati izbor, a razum pokazati pravi put.


nikad-nisi-toliko-u-problemima-da-se-ne-moe-izvui-uz-malo-truda-i-vrste-volje-sve-se-moe-reiti-srce-e-ti-dati-izbor-a-razum-pokazati-pravi-put
nikadnisitolikoproblemimadasenemožeizvućiuzmalotrudačvrstevoljesvemožereitisrcećetidatiizborrazumpokazatipraviputnikad nisinisi tolikotoliko uu problemimaproblemima dada sese nene možešmožeš izvućiuz malomalo trudatruda ii čvrstečvrste voljevolje svesve sese možemože rešitisrce ćeće titi datidati izborrazum pokazatipokazati pravipravi putnikad nisi tolikonisi toliko utoliko u problemimau problemima daproblemima da seda se nese ne možešne možeš izvućiuz malo trudamalo truda itruda i čvrstei čvrste volječvrste volje svevolje sve sesve se možese može rešitisrce će tiće ti datiti dati izbora razum pokazatirazum pokazati pravipokazati pravi put

Ti možeš čovjeka vratiti na pravi put, ali mu ne možeš grijehe oprostiti.Mama osoba koja me u životu prati, odlučila se meni život ona je dati, za moju sreču svakome na.put stati, uvjek na pravi put slati, ovo iz srca je to shvati ...Ne možeš dva puta napraviti istu grešku. Drugi put to više nije greška, nego izbor…Ne možeš pronaći pravi put ako su ulice asfaltirane..Ne možeš pronaći pravi put ako su ulice asfaltirane.Otvaraš svoje srce iako znaš da jednog dana može biti slomljeno i u otvaranju srca doživljavaš ljubav i zadovoljstvo koje nikad nisi mislio da je moguće. Uviđaš da je ranjivost jedini način da svom srcu omogućiš da oseti pravi pritisak koji je toliko stvaran da te plaši.