Nikad nisi toliko u problemima da se ne možeš izvući. Uz malo truda i čvrste volje sve se može rešiti. Srce će ti dati izbor, a razum pokazati pravi put.


nikad-nisi-toliko-u-problemima-da-se-ne-moe-izvui-uz-malo-truda-i-vrste-volje-sve-se-moe-reiti-srce-e-ti-dati-izbor-a-razum-pokazati-pravi-put
nikadnisitolikoproblemimadasenemožeizvućiuzmalotrudačvrstevoljesvemožereitisrcećetidatiizborrazumpokazatipraviputnikad nisinisi tolikotoliko uu problemimaproblemima dada sese nene možešmožeš izvućiuz malomalo trudatruda ii čvrstečvrste voljevolje svesve sese možemože rešitisrce ćeće titi datidati izborrazum pokazatipokazati pravipravi putnikad nisi tolikonisi toliko utoliko u problemimau problemima daproblemima da seda se nese ne možešne možeš izvućiuz malo trudamalo truda itruda i čvrstei čvrste volječvrste volje svevolje sve sesve se možese može rešitisrce će tiće ti datiti dati izbora razum pokazatirazum pokazati pravipokazati pravi put

Ponekad sve što možeš uraditi je ne razmišljati, ne pitati se, ne zamišljati i ne nervirati se. Samo diši i veruj da će sve biti u najboljem redu.Ti možeš čovjeka vratiti na pravi put, ali mu ne možeš grijehe oprostiti.Pre ili kasnije gorčina će nestati, neko koga je sudbina stavila na tvoj put najzad će doći s naramkom sreće i sve će biti kako treba. Biće tako, iako se ti u ovom trenutnku osjećaš očajno i misliš da lažem.Mama osoba koja me u životu prati, odlučila se meni život ona je dati, za moju sreču svakome na.put stati, uvjek na pravi put slati, ovo iz srca je to shvati ...Odlazi i obriši tugu što je pala kao prašina po tvojim obrazima. Vreme će ti pokazati da se sve dešava sa razlogom, kao i ova noć.Verujem da Bog upravlja poslovima i da mu ne treba savjet od mene. S Bogom na vlasti, verujem da će se sve najbolje rešiti na kraju. Pa zašto da se onda brinem.