Nikad nisi tako nježan kao kad ti je teško. Ličiš na dijete koje se skriva.


nikad-nisi-tako-njean-kao-kad-ti-teko-lii-na-dijete-koje-se-skriva
meša selimovićnikadnisitakonježankaokadtitekoličinadijetekojeseskrivanikad nisinisi takotako nježannježan kaokao kadkad titi jeje teškoličiš nana dijetedijete kojekoje sese skrivanikad nisi takonisi tako nježantako nježan kaonježan kao kadkao kad tikad ti jeti je teškoličiš na dijetena dijete kojedijete koje sekoje se skrivanikad nisi tako nježannisi tako nježan kaotako nježan kao kadnježan kao kad tikao kad ti jekad ti je teškoličiš na dijete kojena dijete koje sedijete koje se skrivanikad nisi tako nježan kaonisi tako nježan kao kadtako nježan kao kad tinježan kao kad ti jekao kad ti je teškoličiš na dijete koje sena dijete koje se skriva

Volio sam je tako lako, a tako sam teško to znao pokazati, a onda odjednom raspored madeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi je u koje zvijezde se trebam zagledati i tako, eto ti pjesma, ludo jedna.Ovakva će te teško zavoleti, teško ćeš joj se svideti, i teško će ti ona to priznati. Ma, i kad ti prizna, opet će ti teško ljubav pokloniti. Ali kad te zavoli, neće te ovakva, prijatelju, nikad ni prevariti ni izneveriti. Takva ti je ona.Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima,kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima, kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.Nijedna bludnica nije tako opasna kao ona koja se pod velom skriva!Nikad čovek ne može tako upropastiti život kao kad želi da ga popravi.