Nikad je nisam prevario, nasmejao sam je za tri života, poklonio sam joj lančić sa malom zlatnom gitarom. Ali, nisam je voleo, neka mi Bog oprosti. A ipak, govorila je da sam njeno sve.


nikad-nisam-prevario-nasmejao-sam-za-tri-ivota-poklonio-sam-joj-lani-malom-zlatnom-gitarom-ali-nisam-voleo-neka-mi-bog-oprosti-a-ipak-govorila-da
Đorđe balaševićnikadnisamprevarionasmejaosamzatriživotapokloniojojlančićmalomzlatnomgitaromalivoleonekamibogoprostiipakgovoriladanjenosvenikad jeje nisamnisam prevarionasmejao samsam jeje zaza tritri životapoklonio samsam jojjoj lančićlančić sasa malommalom zlatnomzlatnom gitaromnisam jeje voleoneka mimi bogbog oprostigovorila jeje dada samsam njenonjeno svenikad je nisamje nisam prevarionasmejao sam jesam je zaje za triza tri životapoklonio sam jojsam joj lančićjoj lančić salančić sa malomsa malom zlatnommalom zlatnom gitaromnisam je voleoneka mi bogmi bog oprostigovorila je daje da samda sam njenosam njeno sve

Nikad joj nisam rekao ni da sam usput prešao na desetine bezimenih rečica koje sam nazvao po njoj.Ja nisam bolesna. Ja sam slomljena. Ali sretna sam sve dok mogu slikati.Znaš prijatelju, ja sam nju voleo. Ono mislim, baš voleo. Istinski, ludo i bez razmišljanja. Bila mi je jedina. Moja tajna, ona najveća. Sa mnogima sam bio, al' sam nju nosio u srcu. Najviše mi je trebala, a eto. Baš njoj sam najviše boli nanosio. Nisam mogao da prihvatim činjenicu da volim, pa sam je terao od sebe. Stalno joj se vraćao, a ustvari bežao od nje. U jednom trenutku pokazao bih joj da mi je stalo, a u sledećem dokazao da sam đubre.Kroz moju karijeru šta sam učinio je to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku reč koju sam otpevao – ukoliko sam poštovao pesmu. Ukoliko to nisam mogao preneti na slušaoca tada nisam useo.Kroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao – ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspio.Kroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao - ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspio