Nije naš cilj da postanemo kao drugi; potrebno je da se međusobno razlikujemo, da naučimo da vidimo drugačije ljude od sebe i da ih poštujemo zbog toga što su. - Činija Citata

Nije naš cilj da postanemo kao drugi; potrebno je da se međusobno razlikujemo, da naučimo da vidimo drugačije ljude od sebe i da ih poštujemo zbog toga što su.


nije-na-cilj-da-postanemo-kao-drugi-potrebno-da-se-meusobno-razlikujemo-da-nauimo-da-vidimo-drugaije-ljude-od-sebe-i-da-ih-potujemo-zbog-toga-to-su
herman hesenijenaciljdapostanemokaodrugipotrebnosemeđusobnorazlikujemonaučimovidimodrugačijeljudeodsebeihpotujemozbogtogatosunije našnaš ciljcilj dada postanemopostanemo kaokao drugipotrebno jeje dada sese međusobnomeđusobno razlikujemoda naučimonaučimo dada vidimovidimo drugačijedrugačije ljudeljude odod sebesebe ii dada ihih poštujemopoštujemo zbogzbog togatoga štošto sunije naš ciljnaš cilj dacilj da postanemoda postanemo kaopostanemo kao drugipotrebno je daje da seda se međusobnose međusobno razlikujemoda naučimo danaučimo da vidimoda vidimo drugačijevidimo drugačije ljudedrugačije ljude odljude od sebeod sebe isebe i dai da ihda ih poštujemoih poštujemo zbogpoštujemo zbog togazbog toga štotoga što su

Postoje dve glavne motivacione sile: strah i ljubav. Kad se bojimo, udaljavamo se od života. Kad smo zaljubljeni, otvaramo se svemu onome što nam život donosi. Važno je da prvo naučimo voleti sebe. Ako ne znamo voleti sebe, ne mogu nas voleti ni drugi. Evolucija i sva nadanja u bolji svet polaze od toga da se ne smemo bojati udahnuti život punim plućima.Putovanje nam omogućava da obogatimo naše živote novim iskustvima, uživamo i da se obrazujemo, da naučimo da poštujemo druge kulture, uspostavimo prijateljstva, i iznad svega da doprinesemo međunarodnoj saradnji i miru širom sveta.Ako tuguješ bilo zbog čega, znači da se nisi potpuno predao volji Božijoj, makar spolja izgleda da jesi. Ko živi po volji Božijoj, taj se nizašta  ne brine, kad mu nešto treba on i sebe i što mu je potrebno predaje Bogu i ako se dogodi da ne dobije što traži ostaje spokojan kao da je primio.Da sam drukčiji, da život nosim kao tegobu, da sam ogorčen, počeo bih da se gubim, da pijem, da mrzim, postao bih nezadovoljnik koji se okreće protiv cijelog svijeta. A ne mogu to. Usprkos svemu, živim kao i drugi ljudi, koji su bez moga biljega, veseo i tužan zbog običnih stvari, veseo zbog dobrih ljudi koji su pomalo zli, tužan zbog zlih ljudi koji su rijetko dobri.Vrlo je tačno da naš ugled počinje od nas samih, jer onaj koji želi da ga drugi poštuju treba najpre da sam sebe poštuje.Mi kao individue moramo pronaći naš spiritualni put. Mi moramo pronaći našu sopstvenu istinu – i to je bila moja borba kao mladog čovjeka – o čemu se zapravo radi u životu? Dugo mi je trebalo da spoznam da nema previše bitnih stvari u životu, ali ono što je bitno je, da mi jedni druge poštujemo, da održimo i zadržimo našu ljudskost, i naše zajedničko biti čovjek preko svih zastava i religija i svega onoga što one predstavljaju.