Nije bitno koliko, nego je bitno zajedno da se jede iz tepsije, jer tada je slađe.


nije-bitno-koliko-nego-bitno-zajedno-da-se-jede-iz-tepsije-jer-tada-slae
poslovice korisnikanijebitnokolikonegozajednodasejedeiztepsijejertadaslađenije bitnobitno kolikonego jeje bitnobitno zajednozajedno dada sese jedejede iziz tepsijejer tadatada jeje slađenije bitno kolikonego je bitnoje bitno zajednobitno zajedno dazajedno da seda se jedese jede izjede iz tepsijejer tada jetada je slađenego je bitno zajednoje bitno zajedno dabitno zajedno da sezajedno da se jededa se jede izse jede iz tepsijejer tada je slađenego je bitno zajedno daje bitno zajedno da sebitno zajedno da se jedezajedno da se jede izda se jede iz tepsije

Otkricu ti nesto ako dozvolis, nije bitno koga, bitno je koliko nekog volis….Nije bitno sviđa li se drugima, bitno je da se sviđa meni.Nije bitno koliko se sporo krećeš sve dok ne staješ.Nije bitno ko započinje igru već ko je završava.Znaš, nekada nije bitno koliko smo puta nekome oprostili, ako sve to ima smisla.Nije bitno šta radite, već kako to radite.