Ništa veliko na svetu nije postignuto bez strasti.


ni-veliko-na-svetu-nije-postignuto-bez-strasti
hegelnitavelikonasvetunijepostignutobezstrastiništa velikoveliko nana svetusvetu nijenije postignutopostignuto bezbez strastiništa veliko naveliko na svetuna svetu nijesvetu nije postignutonije postignuto bezpostignuto bez strastiništa veliko na svetuveliko na svetu nijena svetu nije postignutosvetu nije postignuto beznije postignuto bez strastiništa veliko na svetu nijeveliko na svetu nije postignutona svetu nije postignuto bezsvetu nije postignuto bez strasti

Ništa veliko nikada nije postignuto bez entuzijazma.Nikada ništa veliko nije postignuto bez opasnosti.Ništa na svetu nije čoveku odvratnije nego da pođe putem koji ga vodi njemu samome.Ništa na svetu nije teže od iskrenosti i nema ništa lakše od laskanja.Veština slušanja se sastoji od toga da treba slušati smirena srca, strpljive, otvorene duše, bez strasti, bez želje, bez suda i mišljenja.Ništa na svetu ne čini čoveka tako nesrećnim kao strah.