Ništa tijelo i dušu ne može tako iscrpiti kao što ih mogu iscrpiti tužne misli.


ni-tijelo-i-u-ne-moe-tako-iscrpiti-kao-to-ih-mogu-iscrpiti-ne-misli
maksim gorkinitatijeloduunemožetakoiscrpitikaotoihmogutužnemisliništa tijelotijelo ii dušudušu nene možemože takotako iscrpitiiscrpiti kaokao štošto ihih mogumogu iscrpitiiscrpiti tužnetužne misliništa tijelo itijelo i dušui dušu nedušu ne možene može takomože tako iscrpititako iscrpiti kaoiscrpiti kao štokao što ihšto ih moguih mogu iscrpitimogu iscrpiti tužneiscrpiti tužne misliništa tijelo i dušutijelo i dušu nei dušu ne možedušu ne može takone može tako iscrpitimože tako iscrpiti kaotako iscrpiti kao štoiscrpiti kao što ihkao što ih mogušto ih mogu iscrpitiih mogu iscrpiti tužnemogu iscrpiti tužne misliništa tijelo i dušu netijelo i dušu ne možei dušu ne može takodušu ne može tako iscrpitine može tako iscrpiti kaomože tako iscrpiti kao štotako iscrpiti kao što ihiscrpiti kao što ih mogukao što ih mogu iscrpitišto ih mogu iscrpiti tužneih mogu iscrpiti tužne misli

Ništa telo i dušu ne može iscrpiti poput tužnih misli.Učenje nikad ne može iscrpiti razum.Duša može često da održi tijelo, ali tijelo dušu nikad; ona posrće i gubi se sama.Čovjek nije nikad tako nesretan kao što misli, ni tako srećan kao što se nadao da će biti.Ništa nije zanimljivo kao strast, zato što je sve u njoj nepredviđeno i zato što je onaj koji u njoj učestvuje njena žrtva. Ništa nije tako plitko kao ljubav - ukus, u kojoj se sve računa, kao u svim prozaičnim poslovima života.Ništa ne može tako probuditi častoljublje kao zvuk tuđe slave.