Ništa ne donosi veću štetu državi od prepredenog čoveka koji se predstavi mudrim.


ni-ne-donosi-veu-tetu-dravi-od-prepredenog-oveka-koji-se-predstavi-mudrim
fransis bejkonnitanedonosivećutetudržaviodprepredenogčovekakojisepredstavimudrimništa nene donosidonosi većuveću štetuštetu državidržavi odod prepredenogprepredenog čovekačoveka kojikoji sese predstavipredstavi mudrimništa ne donosine donosi većudonosi veću štetuveću štetu državištetu državi oddržavi od prepredenogod prepredenog čovekaprepredenog čoveka kojičoveka koji sekoji se predstavise predstavi mudrimništa ne donosi većune donosi veću štetudonosi veću štetu državiveću štetu državi odštetu državi od prepredenogdržavi od prepredenog čovekaod prepredenog čoveka kojiprepredenog čoveka koji sečoveka koji se predstavikoji se predstavi mudrimništa ne donosi veću štetune donosi veću štetu državidonosi veću štetu državi odveću štetu državi od prepredenogštetu državi od prepredenog čovekadržavi od prepredenog čoveka kojiod prepredenog čoveka koji seprepredenog čoveka koji se predstavičoveka koji se predstavi mudrim

Nanijećeš štetu ukoliko nešto hvališ, ali još veću štetu ukoliko nešto zabraniš, a da to ne razumiješ.Ništa ne pravi od čoveka većeg avanturistu, kao prazan džep.Ništa na svetu ne čini čoveka tako nesrećnim kao strah.Ništa po čoveka nije gore nego da bude potpuno shvaćen.Mala nada donosi veliku sreću. Dok velika nada donosi još veće razočaranje.Zbog jedne reči čoveka često smatraju mudrim, a zbog jedne reči često ga smatraju glupim. Uistinu, moramo dobro paziti šta govorimo.