Ni jedan dan nije dug onome koji radi.


ni-jedan-dan-nije-dug-onome-koji-radi
latinske poslovicejedandannijedugonomekojiradini jedanjedan dandan nijenije dugdug onomeonome kojikoji radini jedan danjedan dan nijedan nije dugnije dug onomedug onome kojionome koji radini jedan dan nijejedan dan nije dugdan nije dug onomenije dug onome kojidug onome koji radini jedan dan nije dugjedan dan nije dug onomedan nije dug onome kojinije dug onome koji radi

Ne veruj onome koji izdaleka dolazi, već onome koji se odande vraća.Život mi je darovao jedan srećan dan. A kad se ima u vidu kako je sazdan ovaj svet, jedan srećan dan gotovo da je ravan čudu.Ni jedan otac nije toliko zao da ne bi želeo da mu sin bude dobar.Šta vekovima nije uspelo, nužda obavi za jedan dan.Ni Bog nam nije verovao tih dana. Ni priroda. Ni ljudi. Verovala je samo naša ogromna ljubav. Verovala je samo tvoja ruka u mojoj ruci.Svako može biti prorok. Onome što zlo radi reci da će zlo proći, a onome koji dobro čini da će biti nagrađen, pa nećeš nikada pogrešiti, jer je to večni zakon prirode. Jer nikada u istoriji zlo nije ostalo nekažnjeno, niti dobro nenagrađeno.