Nevidljive niti povezuju one koje je sudbina rešila da poveže … Bez obzira na vreme, mesto ili okolnosti, te niti mogu da se rastegnu ili zamrse, ali ...


nevidljive-niti-povezuju-one-koje-sudbina-reila-da-povee-bez-obzira-na-vreme-mesto-ili-okolnosti-te-niti-mogu-da-se-rastegnu-ili-zamrse-ali
nevidljivenitipovezujuonekojesudbinareiladapovežebezobziranavrememestoiliokolnostitemoguserastegnuzamrsealinevidljive nitiniti povezujupovezuju oneone kojekoje jeje sudbinasudbina rešilarešila dada povežepoveže …… bezbez obziraobzira nana vrememesto iliili okolnostite nitiniti mogumogu dada sese rastegnurastegnu iliili zamrsealinevidljive niti povezujuniti povezuju onepovezuju one kojeone koje jekoje je sudbinaje sudbina rešilasudbina rešila darešila da povežeda poveže …poveže … bez… bez obzirabez obzira naobzira na vrememesto ili okolnostite niti moguniti mogu damogu da seda se rastegnuse rastegnu ilirastegnu ili zamrse

Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.Ponavljam: to je ljudska sudbina. Otkad smo izbačeni iz Raja, ili patimo, ili teramo nekoga da pati, ili posmatramo patnju drugih.Pobeda nad gnevom jedna je od najvećih pobeda Hristovog vojnika. Mi se obično gnevimo ili na one koje želimo da povratimo od greha ili naklevetnike svoje. Ali, zaboravljamo pritom da je gnev smrtni greh i da želeći druge da spasimo, sebe gubimo.Muškarac je star kad ženu više niti može da nosi na rukama niti da je upropasti.Ako je postojalo vreme kad je bilo ništa, onda je moralo postojati i vreme kad nije bilo ni toga ništa. To ništa je, dakle, nekad nastalo. Može li se onda reći da li ono pripada biću ili nebiću? Čak ni za reči koje sam upravo izgovorio ne mogu reći da li nešto znače ili ne znače ništa.Kad udarite dijete, nastojte da to bude u bijesu, čak i po cijenu da ga osakatite. Hladnokrvni udarac niti se može, niti bi se smio oprostiti.