Nešto nije u redu sa mnom i sa svijetom, ili je u redu sa mnom i sa svijetom, ali ne možemo vezu da uspostavimo nikakvu.


neto-nije-u-redu-mnom-i-svijetom-ili-u-redu-mnom-i-svijetom-ali-ne-moemo-vezu-da-uspostavimo-nikakvu
meša selimovićnetonijeredumnomsvijetomilialinemožemovezudauspostavimonikakvunešto nijenije uu reduredu sasa mnommnom isa svijetomili jeu reduredu sasa mnommnom isa svijetomali nene možemomožemo vezuvezu dada uspostavimouspostavimo nikakvunešto nije unije u reduu redu saredu sa mnomsa mnom imnom i sai sa svijetomili je uje u reduu redu saredu sa mnomsa mnom imnom i sai sa svijetomali ne možemone možemo vezumožemo vezu davezu da uspostavimoda uspostavimo nikakvunešto nije u redunije u redu sau redu sa mnomredu sa mnom isa mnom i samnom i sa svijetomili je u reduje u redu sau redu sa mnomredu sa mnom isa mnom i samnom i sa svijetomali ne možemo vezune možemo vezu damožemo vezu da uspostavimovezu da uspostavimo nikakvunešto nije u redu sanije u redu sa mnomu redu sa mnom iredu sa mnom i sasa mnom i sa svijetomili je u redu saje u redu sa mnomu redu sa mnom iredu sa mnom i sasa mnom i sa svijetomali ne možemo vezu dane možemo vezu da uspostavimomožemo vezu da uspostavimo nikakvu

Najpre nisam bio spreman da se suočim da ono što zaista nije u redu sa mnom nije moje telo, već ograničenja koja sam postavljao sebi, kao i moja ograničena verzija mojih životnih mogućnosti.Kad slušaš jednu pesmu neprekidno tri dana,nešto nije u redu ili sa tobom ili sa pesmom ili sa ta tri danaSve je to u redu ali šta ja imam sa tim ??Najtiše riječi donose buru. Misli koje dolaze nečujnog koraka upravljaju svijetom.Kroz život treba prolaziti sa osmehom stjuardese koja zna da sa avionom nešto nije u redu.Kroz život treba prolaziti sa osmehom stjuardese koja zna da sa avionom neÅ¡to nije u redu.