Šta je nesporazum? – Kada u gostima tražiš čašu vode, a budala ti stvarno donese vodu… :D - Činija Citata

Šta je nesporazum? – Kada u gostima tražiš čašu vode, a budala ti stvarno donese vodu… :D


nesporazum-kada-u-gostima-trai-au-vode-a-budala-ti-stvarno-donese-vodu-d
Štanesporazumkadagostimatražičauvodebudalatistvarnodonesevodu…je nesporazum– kadakada uu gostimagostima tražištražiš čašučašu vodebudala titi stvarnostvarno donesedonese vodu…Šta je nesporazum– kada ukada u gostimau gostima tražišgostima tražiš čašutražiš čašu vodea budala tibudala ti stvarnoti stvarno donesestvarno donese vodu…– kada u gostimakada u gostima tražišu gostima tražiš čašugostima tražiš čašu vodea budala ti stvarnobudala ti stvarno doneseti stvarno donese vodu…– kada u gostima tražiškada u gostima tražiš čašuu gostima tražiš čašu vodea budala ti stvarno donesebudala ti stvarno donese vodu…

Šta je nesporazum? – Zovneš komšinicu na kafu. Ona dođe, popije kafu i ode :D‎1986. u gostima: Kako ste, kako zdravlje? …. 2013. u gostima: Možete li mi reći šifru za WiFi?Pametan čovek naći će vodu i u pustinji, a budala će i kraj reke   umreti od žedji.Kada vam sudbina donese limun, pretvorite ga u limunadu.1986. u gostima: kako ste, kako zdravlje?…..2013. u gostima: mozete li mi reći šifru za WiFi ? .. hahahD;0: Šta radiš? D: Ništa evo jedem. D: Pa kako ništa kad jedeš?? I to je neštoo!!!! Like!