Nenasilje je stavljeno na probu onog trena kada mu se neko suprotstavi silom.


nenasilje-stavljeno-na-probu-onog-trena-kada-mu-se-neko-suprotstavi-silom
mahatma gandinenasiljestavljenonaprobuonogtrenakadamusenekosuprotstavisilomnenasilje jeje stavljenostavljeno nana probuprobu onogonog trenatrena kadakada mumu sese nekoneko suprotstavisuprotstavi silomnenasilje je stavljenoje stavljeno nastavljeno na probuna probu onogprobu onog trenaonog trena kadatrena kada mukada mu semu se nekose neko suprotstavineko suprotstavi silomnenasilje je stavljeno naje stavljeno na probustavljeno na probu onogna probu onog trenaprobu onog trena kadaonog trena kada mutrena kada mu sekada mu se nekomu se neko suprotstavise neko suprotstavi silomnenasilje je stavljeno na probuje stavljeno na probu onogstavljeno na probu onog trenana probu onog trena kadaprobu onog trena kada muonog trena kada mu setrena kada mu se nekokada mu se neko suprotstavimu se neko suprotstavi silom

…i kad život je kurva, ja opet nudim mu romansu, i kada neko razočara me —> ja pružim mu drugu šansu… ;)Svaka je vrlina bez mrlje – sve dok se ne stavi na probu.Ljubav se može isprositi, kupiti, dobiti na poklon, naći na ulici ali se ne može silom oteti.Dužnost mladosti je da se suprotstavi korupciji.Kada čovek sebe učini crvom ne sme se žaliti kada neko stane na njega.On mora biti neka velika neznalica kada odgovara na svako pitanje koje mu se postavi.