Nenasilje je stavljeno na probu onog trena kada mu se neko suprotstavi silom.


nenasilje-stavljeno-na-probu-onog-trena-kada-mu-se-neko-suprotstavi-silom
mahatma gandinenasiljestavljenonaprobuonogtrenakadamusenekosuprotstavisilomnenasilje jeje stavljenostavljeno nana probuprobu onogonog trenatrena kadakada mumu sese nekoneko suprotstavisuprotstavi silomnenasilje je stavljenoje stavljeno nastavljeno na probuna probu onogprobu onog trenaonog trena kadatrena kada mukada mu semu se nekose neko suprotstavineko suprotstavi silomnenasilje je stavljeno naje stavljeno na probustavljeno na probu onogna probu onog trenaprobu onog trena kadaonog trena kada mutrena kada mu sekada mu se nekomu se neko suprotstavise neko suprotstavi silomnenasilje je stavljeno na probuje stavljeno na probu onogstavljeno na probu onog trenana probu onog trena kadaprobu onog trena kada muonog trena kada mu setrena kada mu se nekokada mu se neko suprotstavimu se neko suprotstavi silom

Dužnost mladosti je da se suprotstavi korupciji.Svaka je vrlina bez mrlje – sve dok se ne stavi na probu.Osećaj kad te razočara neko za koga si mislio da neće nikada. Osećaj kada otkrivaš da postoji i drugo lice za koje nisi znao da ga ima. Osećaj kada se ...Osecaj kad te razocara neko za koga si mislio da nece nikada. Osecaj kada otkrivas da postoji i drugo lice za koje nisi znao da ga ima. Osecaj kada se zapitas da ...Kamenje prestaje da bude kamenje onog trenutka kada čovek razmisli o njemu i u njemu vidi sliku katedrale.Nenasilje je u redu sve dotle dok radi.