Nemoj se mučiti da budeš moderan. Na žalost, to je stvar koju, ma šta činio, ne možeš izbeći.


nemoj-se-muiti-da-bude-moderan-na-alost-to-stvar-koju-inio-ne-moe-izbei
salvador dalinemojsemučitidabudemoderannažalosttostvarkojutačinionemožeizbećinemoj sese mučitimučiti dada budešbudeš moderanna žalostje stvarstvar kojušta činione možešmožeš izbećinemoj se mučitise mučiti damučiti da budešda budeš moderanje stvar kojuma šta činione možeš izbećinemoj se mučiti dase mučiti da budešmučiti da budeš moderannemoj se mučiti da budešse mučiti da budeš moderan

Nemoj pitati šta možeš uraditi za svoju zemlju. Pitaj šta je za ručak!Jedina stvar koju nikako ne možeš sakriti je unutrašnja obogaljenost.Nemoj moliti za lakši život. Moli se da budeš snažniji čovek.Nemoj biti ljuta da nebudeš žuta, vede budi dobra da ne budeš modra.Nemoj se venčavati radi novca. Uvek možeš jeftinije da ga pozajmiš.Ako hoćeš da živiš mirno i slobodno, odučavaj se od onoga bez čega možeš da budeš.