Nema veće vlasti nego vlasti nad samim sobom i svojim slabostima


nema-vee-vlasti-nego-vlasti-nad-samim-sobom-i-svojim-slabostima
baltasar gracian y moralesnemavećevlastinegonadsamimsobomsvojimslabostimanema većeveće vlastivlasti negonego vlastivlasti nadnad samimsamim sobomsobom ii svojimsvojim slabostimanema veće vlastiveće vlasti negovlasti nego vlastinego vlasti nadvlasti nad samimnad samim sobomsamim sobom isobom i svojimi svojim slabostimanema veće vlasti negoveće vlasti nego vlastivlasti nego vlasti nadnego vlasti nad samimvlasti nad samim sobomnad samim sobom isamim sobom i svojimsobom i svojim slabostimanema veće vlasti nego vlastiveće vlasti nego vlasti nadvlasti nego vlasti nad samimnego vlasti nad samim sobomvlasti nad samim sobom inad samim sobom i svojimsamim sobom i svojim slabostima

Ko ima vlast nad samim sobom, može da ide uzdignutog čela.Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom.Idealna nenasilna država bi bio poredak bez vlasti.Ljubomora je najveće nespokojstvo, i nasilje nad sobom i nad drugima.Nema ništa teže, a samim time ni vrednije, nego biti u mogućnosti da donosiš odluke.Vlasti su od Boga. Vi blagočestivi hrišćani trebate poštovati vlasti i pokoravati im se jer je i Hrist rekao: “Poštujte neprijatelje svoje”.