Nema čoveka koji će postati lider ako želi da uradi sve sam ili dobije sve zasluge za to što radi.


nema-oveka-koji-e-postati-lider-ako-eli-da-uradi-sve-sam-ili-dobije-sve-zasluge-za-to-to-radi
dejl karneginemačovekakojićepostatiliderakoželidauradisvesamilidobijezaslugezatotoradinema čovekačoveka kojikoji ćeće postatipostati liderlider akoako želiželi dada uradiuradi svesve samsam iliili dobijedobije svesve zaslugezasluge zašto radinema čoveka kojičoveka koji ćekoji će postatiće postati liderpostati lider akolider ako želiako želi daželi da uradida uradi sveuradi sve samsve sam ilisam ili dobijeili dobije svedobije sve zaslugesve zasluge zaza to štonema čoveka koji ćečoveka koji će postatikoji će postati liderće postati lider akopostati lider ako želilider ako želi daako želi da uradiželi da uradi sveda uradi sve samuradi sve sam ilisve sam ili dobijesam ili dobije sveili dobije sve zaslugedobije sve zasluge zazasluge za to štoza to što radinema čoveka koji će postatičoveka koji će postati liderkoji će postati lider akoće postati lider ako želipostati lider ako želi dalider ako želi da uradiako želi da uradi sveželi da uradi sve samda uradi sve sam iliuradi sve sam ili dobijesve sam ili dobije svesam ili dobije sve zaslugeili dobije sve zasluge zasve zasluge za to štozasluge za to što radi

Najbitnija stvar je obavestiti sve oko sebe da si tu i da si ozbiljan. Ja nisam igrač koji će se pojaviti i otići. Nisam igrač koji će ući u najbolji tim jednom ili dva puta. Ovde sam da bih bio najbolji uvek. Jednom sam se zavetovao da ću postati jedan od najboljih. Tada mi je igra postala sve.Za onog čoveka, koji je mišljenja da će novcem moći učiniti sve, možemo verovati da će učiniti sve za novac.Ponovo sam veran svojim snovima, i to je taj užas. Zato što sve ide kako sam želeo i znam da će uskoro sve biti uništeno.Novac nije nikada nikoga učinio srećnim – niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi.Novac nije nikada nikoga učinio srećnim - niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi.Smrt je jekin, sigurno saznanje, jedino za što znamo da će nas stići. Izuzetka nema, ni iznenađenja, svi putevi vode do nje, sve što činimo to je priprema, za nju, priprema čim zakmečimo udarivši čelom o pod, uvijek je bliže, nikad dalje. Pa, ako je jekin, zašto se čudimo kad dođe. Ako je ovaj život kratak prolazak što traje samo čas ili dan, zašto se borimo kako bi ga produžili dan ili sat. Zemaljski je život varljiv, vječnost je bolja.