Nema nesreće muškarčeve koju žena nije u stanju ili da sasvim neutralizira , ili veoma ublaži.


nema-nesree-mukareve-koju-ena-nije-u-stanju-ili-da-sasvim-neutralizira-ili-veoma-ublai
jovan dučićnemanesrećemukarčevekojuženanijestanjuilidasasvimneutraliziraveomaublažinema nesrećenesreće muškarčevemuškarčeve kojukoju ženažena nijenije uu stanjustanju iliili dada sasvimsasvim neutraliziraneutralizirailiili veomaveoma ublažinema nesreće muškarčevenesreće muškarčeve kojumuškarčeve koju ženakoju žena niježena nije unije u stanjuu stanju ilistanju ili daili da sasvimda sasvim neutralizirasasvim neutraliziraili veomaili veoma ublažinema nesreće muškarčeve kojunesreće muškarčeve koju ženamuškarčeve koju žena nijekoju žena nije užena nije u stanjunije u stanju iliu stanju ili dastanju ili da sasvimili da sasvim neutralizirada sasvim neutraliziraili veoma ublažinema nesreće muškarčeve koju ženanesreće muškarčeve koju žena nijemuškarčeve koju žena nije ukoju žena nije u stanjužena nije u stanju ilinije u stanju ili dau stanju ili da sasvimstanju ili da sasvim neutraliziraili da sasvim neutralizira

Nema nesreće muškarčeve koju žena nije u stanju da sasvim neutralizira, ili veoma ublaži. Veličina žene je u velikim momentima; u sitnim događajima, ona je sitna.Moglo bi se, sa malo preterivanja, kazati da svaka žena ima svoju unapred određenu dozu suza koju mora u toku svog života da isplače. I ona će ih isplakati. Povodi mogu biti razni. Ljubav, nesreća ili čak sreća, deca, porodica, roman ili film. Ako se to ipak u nekom slučaju ne desi, onda je to izuzetak od pravila. A ta žena i nije žena, nego čudovište.Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela.Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crni sotona.