Nema lepše nade od one što je nikla iz tuge i nema lepših snova od onih što ih rađa bol.


nema-lepe-nade-od-one-to-nikla-iz-tuge-i-nema-lepih-snova-od-onih-to-ih-raa-bol
ivan cankarnemalepenadeodonetoniklaiztugenemalepihsnovaonihihrađabolnema lepšelepše nadenade odod oneone štošto jeje niklanikla iziz tugetuge ii nemanema lepšihlepših snovasnova odod onihonih štošto ihih rađarađa bolnema lepše nadelepše nade odnade od oneod one štoone što ješto je niklaje nikla iznikla iz tugeiz tuge ituge i nemai nema lepšihnema lepših snovalepših snova odsnova od onihod onih štoonih što ihšto ih rađaih rađa bolnema lepše nade odlepše nade od onenade od one štood one što jeone što je niklašto je nikla izje nikla iz tugenikla iz tuge iiz tuge i nematuge i nema lepšihi nema lepših snovanema lepših snova odlepših snova od onihsnova od onih štood onih što ihonih što ih rađašto ih rađa bolnema lepše nade od onelepše nade od one štonade od one što jeod one što je niklaone što je nikla izšto je nikla iz tugeje nikla iz tuge inikla iz tuge i nemaiz tuge i nema lepšihtuge i nema lepših snovai nema lepših snova odnema lepših snova od onihlepših snova od onih štosnova od onih što ihod onih što ih rađaonih što ih rađa bol

Nema prijatelja kao što je brat; nema neprijatelja kao što je brat.I ne znam šta je jače, šta je važnije, i zato se ispitujemo i čekamo. Bez ikakve logike, dirnut sam što osjećam da sam joj potreban i sto me gleda drukčije nego ikoga drugog, a baš toga se bojim. Žao bi mi bilo da joj nanesem bol, a sigurno bi tako bilo. Ili vrlo vjerovatno. Užasavaju me obaveze, mogle bi da budu mučne, a privlači me što ih ona nudi. To rađa nadmoćnost, koja može da bude surova, ali i velikodušna: čuvam se i jednog i drugog.Nema veće nesreće od toga da čovek ne zna da se zadovolji onim što ima; nema većeg greha od želje za sticanjem.Noge patke su kratke, ali ako pokušamo da ih produžimo patka će osetiti bol, ždralove noge su duge, ali ako pokušamo da ih skratimo, ždral će osećati bol. Stoga ne treba da skraćujemo ono što je po prirodi dugo, niti produžavamo ono što je po prirodi kratko.Mi se plašimo poznatog i plašimo nepoznatog. To je naš svakodnevni život i tu nema nade, i stoga svaki oblik filozofije, svaki vid teološkog učenja, je samo beg od prave stvarnosti, od onog što jeste.Čak i filozofi će hvaliti rat govoreći da on čini čovječanstvo plemenitim zaboravljajući na Grka koji je davno rekao: „Rat je loš zato što rađa više zla, nego što ga ubija.“