Nema ničeg moćnijeg na svetu od ideje do koje je došlo samo vreme.


nema-eg-monijeg-na-svetu-od-ideje-do-koje-dolo-samo-vreme
viktor igonemaničegmoćnijegnasvetuodidejedokojedolosamovremenema ničegničeg moćnijegmoćnijeg nana svetusvetu odod idejeideje dodo kojekoje jeje došlodošlo samosamo vremenema ničeg moćnijegničeg moćnijeg namoćnijeg na svetuna svetu odsvetu od idejeod ideje doideje do kojedo koje jekoje je došloje došlo samodošlo samo vremenema ničeg moćnijeg naničeg moćnijeg na svetumoćnijeg na svetu odna svetu od idejesvetu od ideje dood ideje do kojeideje do koje jedo koje je došlokoje je došlo samoje došlo samo vremenema ničeg moćnijeg na svetuničeg moćnijeg na svetu odmoćnijeg na svetu od idejena svetu od ideje dosvetu od ideje do kojeod ideje do koje jeideje do koje je došlodo koje je došlo samokoje je došlo samo vreme

Nema na svetu ružnih žena. Postoje samo žene koje ne znaju da bi s malo truda mogle da budu lepe.Nema vremena za svakodnevnu dosadu. Postoji vreme za rad. I vreme za ljubav. To ne ostavlja prostor za neko drugo vreme.Nema ničeg lepšeg nego približiti se božanstvu i na ljudsku rasu rasuti zrake.Nema ničeg otmjenijeg i cjenjenijeg od vjernosti. Vjernost i istina najsvjetlija su savršenstva i darovi ljudske duše.Nema ničeg otmenijeg i cenjenijeg od vernosti. Vernost i istina najsvetlija su savršenstva i darovi ljudske duše.Nema ničeg veličanstvenog u vezi sa tim. Sve što treba da se uradi je da se pritiskaju odgovarajuće dirke u odgovarajućem trenutku i instrument će svirati sam od sebe.