Nema ničeg lepšeg nego približiti se božanstvu i na ljudsku rasu rasuti zrake.


nema-eg-lepeg-nego-pribliiti-se-boanstvu-i-na-ljudsku-rasu-rasuti-zrake
ludvig van betovennemaničeglepegnegopribližitisebožanstvunaljudskurasurasutizrakenema ničegničeg lepšeglepšeg negonego približitipribližiti sese božanstvubožanstvu ii nana ljudskuljudsku rasurasu rasutirasuti zrakenema ničeg lepšegničeg lepšeg negolepšeg nego približitinego približiti sepribližiti se božanstvuse božanstvu ibožanstvu i nai na ljudskuna ljudsku rasuljudsku rasu rasutirasu rasuti zrakenema ničeg lepšeg negoničeg lepšeg nego približitilepšeg nego približiti senego približiti se božanstvupribližiti se božanstvu ise božanstvu i nabožanstvu i na ljudskui na ljudsku rasuna ljudsku rasu rasutiljudsku rasu rasuti zrakenema ničeg lepšeg nego približitiničeg lepšeg nego približiti selepšeg nego približiti se božanstvunego približiti se božanstvu ipribližiti se božanstvu i nase božanstvu i na ljudskubožanstvu i na ljudsku rasui na ljudsku rasu rasutina ljudsku rasu rasuti zrake

Uprkos mišljenjima nekih zatucanih ljudi, koji bi zatvarali i ograničili ljudsku rasu samo na ovu planetu, kao u nekom čarobnom krugu koji se ne može prekoračiti, jednog dana ćemo putovati na Mesec, na planete i zvezde istom brzinom i sa istom bezbednošću kao što sada putujemo od Liverpula do Njujorka!Nema ničeg moćnijeg na svetu od ideje do koje je došlo samo vreme.Nema ničeg otmjenijeg i cjenjenijeg od vjernosti. Vjernost i istina najsvjetlija su savršenstva i darovi ljudske duše.Nema ničeg otmenijeg i cenjenijeg od vernosti. Vernost i istina najsvetlija su savršenstva i darovi ljudske duše.Nema ničeg veličanstvenog u vezi sa tim. Sve što treba da se uradi je da se pritiskaju odgovarajuće dirke u odgovarajućem trenutku i instrument će svirati sam od sebe.Nemoj me pitati: