Neko mi je rekao da grešim što čekam da stvari same naiđu, ali to i nije tako loš sistem. Samo ih treba čekati na pravom mestu. - Činija Citata

Neko mi je rekao da grešim što čekam da stvari same naiđu, ali to i nije tako loš sistem. Samo ih treba čekati na pravom mestu.


neko-mi-rekao-da-greim-to-ekam-da-stvari-same-naiu-ali-to-i-nije-tako-lo-sistem-samo-ih-treba-ekati-na-pravom-mestu
Đorđe balaševićnekomirekaodagreimtočekamstvarisamenaiđualitonijetakolosistemsamoihtrebačekatinapravommestuneko mimi jeje rekaorekao dada grešimgrešim štošto čekamčekam dada stvaristvari samesame naiđui nijenije takotako lošloš sistemsamo ihih trebatreba čekatičekati nana pravompravom mestuneko mi jemi je rekaoje rekao darekao da grešimda grešim štogrešim što čekamšto čekam dačekam da stvarida stvari samestvari same naiđuali to ii nije takonije tako loštako loš sistemsamo ih trebaih treba čekatitreba čekati načekati na pravomna pravom mestuneko mi je rekaomi je rekao daje rekao da grešimrekao da grešim štoda grešim što čekamgrešim što čekam dašto čekam da stvaričekam da stvari sameda stvari same naiđuali to i nijei nije tako lošnije tako loš sistemsamo ih treba čekatiih treba čekati natreba čekati na pravomčekati na pravom mestuneko mi je rekao dami je rekao da grešimje rekao da grešim štorekao da grešim što čekamda grešim što čekam dagrešim što čekam da stvarišto čekam da stvari samečekam da stvari same naiđuali to i nije takoi nije tako loš sistemsamo ih treba čekati naih treba čekati na pravomtreba čekati na pravom mestu

Neko je nazvao sve novine u Njujorku i rekao im da sam umro. Kasnije su mi rekli da je to bila moja bivša žena, a pošto sam ih imao nekoliko ni na jednu ne možeš upreti prstom.Možete reći da sam krenuo bez ičega, ali to nije tačno. Svi smo započeli sa svime što postoji. Samo je stvar u tome kako mi to upotrebljavamo da nešto omogućimo.Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima,kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima, kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.Jedno je reći: “Ne sviđa mi se to što si mi rekao i smatram to nepristojnim i uvredljivim” ali u  momentu kada koristite nasilje kao odgovor, dižete sve na drugi nivo, gde gubite sav kredibilitet koji ste imali.Seti se da kažeš pravu stvar na pravom mestu, ali je daleko teže da ostaviš neizrečenom pogrešnu stvar u trenucima želje da je kažeš.