Nekad moramo naučiti da budemo srećni, bez osoba za koje smo mislili da su nam za to potrebne.


nekad-moramo-nauiti-da-budemo-sre-bez-osoba-za-koje-smo-mislili-da-su-nam-za-to-potrebne
nekadmoramonaučitidabudemosrećnibezosobazakojesmomislilisunamtopotrebnenekad moramomoramo naučitinaučiti dada budemobudemo srećnibez osobaosoba zaza kojekoje smosmo mislilimislili dada susu namnam zanekad moramo naučitimoramo naučiti danaučiti da budemoda budemo srećnibez osoba zaosoba za kojeza koje smokoje smo mislilismo mislili damislili da suda su namsu nam zaza to potrebnenekad moramo naučiti damoramo naučiti da budemonaučiti da budemo srećnibez osoba za kojeosoba za koje smoza koje smo mislilikoje smo mislili dasmo mislili da sumislili da su namda su nam zanam za to potrebnenekad moramo naučiti da budemomoramo naučiti da budemo srećnibez osoba za koje smoosoba za koje smo misliliza koje smo mislili dakoje smo mislili da susmo mislili da su nammislili da su nam zasu nam za to potrebne

Naša vera nam zabranjuje da budemo špijuni tuđih grehova, a nalaže da budemo neumitne sudije svojih.Kada budemo vešali kapitaliste oni će nam prodati uže koje ćemo koristiti za vešanje.Kad smo srećni, uvijek smo dobri, ali kad smo dobri, nismo uvijek srećni.Mislim da nam se ljubav, ako je tražimo bez straha, takođe ukaže i onda privlači sve više ljubavi. Ako nas jedna osoba želi, svi nas žele. Međutim, ako smo sami, postajemo još usamljeniji. Čudan je život.Obavezni smo i u najtežoj situaciji da postupamo kao ljudi i nema tog interesa, ni nacionalnog ni pojedinačnog, koji bi nam mogao biti izgovor da budemo neljudi.Moralnost nije doktrina koja nam pojašnjava kako da budemo sretni, nego kako da sebe učinimo vrijednim da budemo sretni.