Neka ti volja ne galami, ako ti moć može samo šaptati.


neka-ti-volja-ne-galami-ako-ti-mo-moe-samo-aptati
engleske poslovicenekativoljanegalamiakomoćmožesamoaptatineka titi voljavolja nene galamiako titi moćmoć možemože samosamo šaptatineka ti voljati volja nevolja ne galamiako ti moćti moć možemoć može samomože samo šaptatineka ti volja neti volja ne galamiako ti moć možeti moć može samomoć može samo šaptatineka ti volja ne galamiako ti moć može samoti moć može samo šaptati

Niko ti ne može sesti za vrat, ako se ti sam ne pogneš.Dobra volja ako nije prosvijećena, može učiniti isto toliko zla, koliko i samo zlo.Nije ti svaka bila u rečima. Neka ti je bila i u srcu, ali si ćutao o njoj. Ja znam i ti znaš, da se prave ljubavi ne spominju nikada i nikome.Neka ti smrt, progonstvo i sve ostale nedaće koje ti izgledaju užasne, stalno budu pred očima, a posebno smrt, i ti onda ništa nećeš želeti suviše vatreno.Ako sjekira ne siječe - može se naoštriti, ali ako te žena neće - ništa ti ne pomaže.Niko ti ne može dati slobodu. Niko ti ne može dati jednakost ili pravdu ili bilo šta drugo. Ukoliko si muško sam ćeš to uzeti.