Nedostatak vere je razlog zašto se ljudi boje izazova, ali ja verujem u sebe. - Činija Citata

Nedostatak vere je razlog zašto se ljudi boje izazova, ali ja verujem u sebe.


nedostatak-vere-razlog-zato-se-ljudi-boje-izazova-ali-ja-verujem-u-sebe
muhamed alinedostatakvererazlogzatoseljudibojeizazovaalijaverujemsebenedostatak verevere jeje razlograzlog zaštozašto sese ljudiljudi bojeboje izazovaali jaja verujemverujem uu sebenedostatak vere jevere je razlogje razlog zaštorazlog zašto sezašto se ljudise ljudi bojeljudi boje izazovaali ja verujemja verujem uverujem u sebenedostatak vere je razlogvere je razlog zaštoje razlog zašto serazlog zašto se ljudizašto se ljudi bojese ljudi boje izazovaali ja verujem uja verujem u sebenedostatak vere je razlog zaštovere je razlog zašto seje razlog zašto se ljudirazlog zašto se ljudi bojezašto se ljudi boje izazovaali ja verujem u sebe

Ukoliko pogledamo opšte prihvaćenu definiciju hrabrosti kao osobinu koja ne poznaje strah, onda ja nikada nisam video hrabrog čoveka. Svi ljudi se boje. Što su pametniji, sve se više boje.Ne vidim razlog zašto ovaj rat mora da se nastavi.Ovo je 34-godišnji Švajcarac Pol Akola kome je ovo 17-ta sezona u svetskom kupu. Ja zaista ne znam zašto se on više bavi ovim sportom. Evo vidite i po prolazima jako, jako slaba vožnja. Ja verujem da srce hoće ali noge više neće.Samo je osoba koja ima vere u sebe u stanju da bude verna drugima.Verujem u Boga, ali ne verujem da je on jedno biće, dugobradi starac na nebu. Verujem da je ono što ljudi nazivaju Bogom u svima nama. Verujem kako su Isus, Muhamed, Buda i svi ostali bili potpuno u pravu. Pogrešili su samo ljudi koji su prevodili i tumačili njihove poruke.Lako možemo oprostiti djetetu koje se boji mraka. Prava tragedija u životu su ljudi koji se boje svjetlosti.