Ne zaboravi da si na ovome svijetu kratko. U njemu se dokazi,budi covjek da bi imao obraz na onom drugom svijetu.


ne-zaboravi-da-na-ovome-svijetu-kratko-u-njemu-se-dokazibudi-covjek-da-bi-imao-obraz-na-onom-drugom-svijetu
nezaboravidanaovomesvijetukratkonjemusedokazibudicovjekbiimaoobrazonomdrugomsvijetune zaboravizaboravi dada sisi nana ovomeovome svijetusvijetu kratkou njemunjemu secovjek dada bibi imaoimao obrazobraz nana onomonom drugomdrugom svijetune zaboravi dazaboravi da sida si nasi na ovomena ovome svijetuovome svijetu kratkou njemu secovjek da bida bi imaobi imao obrazimao obraz naobraz na onomna onom drugomonom drugom svijetune zaboravi da sizaboravi da si nada si na ovomesi na ovome svijetuna ovome svijetu kratkocovjek da bi imaoda bi imao obrazbi imao obraz naimao obraz na onomobraz na onom drugomna onom drugom svijetune zaboravi da si nazaboravi da si na ovomeda si na ovome svijetusi na ovome svijetu kratkocovjek da bi imao obrazda bi imao obraz nabi imao obraz na onomimao obraz na onom drugomobraz na onom drugom svijetu

Sve knjige na svijetu trebalo bi da budu knjige utjehe,toliko ima nesrećnih na svijetu.U svakom trenutku svi mi jednom nogom stojimo u svijetu bajki, a drugom na rubu provalije.Kad bi mnogo dobrog bilo na svijetu, ne bi ga dobrim ni smatrali.Kad bi mladost imala filozofiju staraca, na svijetu ne bi bilo ni jednog sunčanog dana.Ne budi nesrećan što u ovome svetu nitko ne zna za tebe. Zašto misliš da si toliko važan da bi te trebali poznavati? Kada budeš zaista tako važan, a da i ne misliš o tome, oni će znati za tebe.Sve knjige na svijetu trebalo bi biti knjige utjehe, toliko ima nesretnih na zemlji.