Ne voliš da budeš na smetnji, ne voliš da te neko krivo pogleda, ne voliš da ti iko ružnu reč kaže. Kako onda misliš da živiš?


ne-voli-da-bude-na-smetnji-ne-voli-da-te-neko-krivo-pogleda-ne-voli-da-ti-iko-runu-re-kae-kako-onda-misli-da-ivi
meša selimovićnevolidabudenasmetnjinetenekokrivopogledatiikoružnurečkažekakoondamisliživine volišvoliš dada budešbudeš nana smetnjine volišvoliš dada tete nekoneko krivokrivo pogledane volišvoliš dada titi ikoiko ružnuružnu rečreč kažekako ondaonda mislišmisliš dada živišne voliš davoliš da budešda budeš nabudeš na smetnjine voliš davoliš da teda te nekote neko krivoneko krivo pogledane voliš davoliš da tida ti ikoti iko ružnuiko ružnu rečružnu reč kažekako onda mislišonda misliš damisliš da živišne voliš da budešvoliš da budeš nada budeš na smetnjine voliš da tevoliš da te nekoda te neko krivote neko krivo pogledane voliš da tivoliš da ti ikoda ti iko ružnuti iko ružnu rečiko ružnu reč kažekako onda misliš daonda misliš da živišne voliš da budeš navoliš da budeš na smetnjine voliš da te nekovoliš da te neko krivoda te neko krivo pogledane voliš da ti ikovoliš da ti iko ružnuda ti iko ružnu rečti iko ružnu reč kažekako onda misliš da živiš

Kažeš da voliš kišu, ali koristiš kišobran da bi hodao po kiši. Kažeš da voliš Sunce, ali tražiš hlad kada ono sija. Kažeš da voliš vetar, ali kada duva, zatvaraš prozor. Zato sam i uplašen kada kažeš da me voliš.Kažeš da voliš kišu,ali se sakrivaš ispod kišobrana kad pada. Kažeš da voliš sunce,ali tražiš hlad kada greje. Kažeš da voliš vetar,ali kad duva zatvaraš prozor. Zbog toga se plašim kad kažeš da voliš mene!Svaki put moraš iznova znati da voliš bolje, da voliš jače. Ne da se vadiš. Ne da se tešiš. Već da se istinski do neba smešiš.Razvesti se samo zbog toga što ga više ne voliš isto je tako glupo kao i udati se za njega samo zato što ga voliš.Voli život koji živiš. Živi život koji voliš.Moraš da imaš sreće sa ženama, jer se sa njima uglavnom slučajno upoznaš. Ako skreneš desno iza ovog ugla, srešćeš tu ženu, ako skreneš levo, srešćeš onu ženu. Ljubav ima formu slučajnosti. Populacija se meša i dvoje ljudi se nekako sretnu. Možeš da kažeš da voliš neku ženu, ali postoji žena koju nikada nećeš sresti i koju možeš da voliš neuporedivo više.