Ne veruje onaj koji ne živi u skladu sa svojim uverenjem. - Činija Citata

Ne veruje onaj koji ne živi u skladu sa svojim uverenjem.


ne-veruje-onaj-koji-ne-ivi-u-skladu-svojim-uverenjem
engleske posloviceneverujeonajkojineživiskladusvojimuverenjemne verujeveruje onajonaj kojikoji nene živiživi uu skladuskladu sasa svojimsvojim uverenjemne veruje onajveruje onaj kojionaj koji nekoji ne živine živi uživi u skladuu skladu saskladu sa svojimsa svojim uverenjemne veruje onaj kojiveruje onaj koji neonaj koji ne živikoji ne živi une živi u skladuživi u skladu sau skladu sa svojimskladu sa svojim uverenjemne veruje onaj koji neveruje onaj koji ne živionaj koji ne živi ukoji ne živi u skladune živi u skladu saživi u skladu sa svojimu skladu sa svojim uverenjem

On ne veruje da ne živi u skladu sa svojim verovanjem.Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje.Hoću da budem luda, da živim život u skladu sa svojim snovima, a ne tuđim željama.Mrtav je pred Njim onaj koji je grešnik, koji se ne kaje i koji u Njega ne veruje.Ako je moguće – živi sa svima u slozi i ljubavi. Ne živi s nikim u svađi.Onome koji leži u jarku ne pomaže onaj koji mu sa tornja pruža ruku.