Ne teži za tudjim, jer zbog pohlepe za tudjim možeš izgugiti i svoje.


ne-tei-za-tudjim-jer-zbog-pohlepe-za-tudjim-moe-izgugiti-i-svoje
japanska poslovicanetežizatudjimjerzbogpohlepetudjimmožeizgugitisvojene težiteži zaza tudjimjer zbogzbog pohlepepohlepe zaza tudjimtudjim možešmožeš izgugitiizgugiti ii svojene teži zateži za tudjimjer zbog pohlepezbog pohlepe zapohlepe za tudjimza tudjim možeštudjim možeš izgugitimožeš izgugiti iizgugiti i svojene teži za tudjimjer zbog pohlepe zazbog pohlepe za tudjimpohlepe za tudjim možešza tudjim možeš izgugititudjim možeš izgugiti imožeš izgugiti i svojejer zbog pohlepe za tudjimzbog pohlepe za tudjim možešpohlepe za tudjim možeš izgugitiza tudjim možeš izgugiti itudjim možeš izgugiti i svoje

Lako je biti izdašan sa tudjim novcem.Loš je smeh koji je vezan sa tudjim suzama.Bolje je verovati svoim očima nego tudjim rečima.Pametni ljudi uče na tudjim greškama, budale na vlastim.Pametni ljudi uče na tudjim greškama, budale na vlastitim.Pametni ljudi uče na tudjim greškama, a samo budale na vlastitim.